Nyheter

2018-05-11

Fiskmåsar i stadsmiljö kan vara besvärliga - fastighetsägaren bär ansvaret

Häckande fiskmåsar i stadsmiljö kan vara besvärliga. Det är fastighetsägaren som bär ansvaret för att minska störningarna.

Fåglar som kajor och måsar är ett naturligt inslag i staden, men de kan upplevas mycket störande under perioder.

Måsar orsakar mest störning under häckningsperioden mellan maj och juni, medan kajor orsakar mest störning genom mängder med fågelspillning då de samlas flockvis i stadens träd.


Så här beskriver Örebro kommun bekymret med häckande måsar och kajor i stadsbebyggelsen:

Fåglar ökar i antalet med tillgången på mat. God tillgång på mat ger fler ägg och därmed fler fåglar. Tänk därför på att begränsa tillgången av mat för kajor och måsar. Släng inte mat på marken och se till att sopkärl är stängda. Du kan mata andra fåglar, men gör det i lämpliga miljöer och på ett klokt sätt. Om din matplats får besök av kajor eller måsar, upphör då med matningen, eller förändra matningen på ett sätt som gör att kajor och måsar försvinner. Med hänsyn till dina grannar, ska du inte mata fåglar i hyreshusområden, eller där bostäderna ligger tätt.


Fastighetsägaren har ansvaret
Fastighetsägaren ansvarar för att förebygga störningar från fåglar. Om du bor i hyreshus och störs av fåglar ska du därför kontakta din fastighetsägare. Om du upplever problem med fågelspillning på allmänna platser, vänder du dig till Örebro kommun, Tekniska Förvaltningen, Park- och Gata.

Vad kan miljökontoret göra?
Miljökontoret har ingen möjlighet att göra något åt störande fåglar under häckningsperioden eftersom det är ett normalt inslag under en begränsad tid på året då fåglar och bon är fredade. Om du störs av fåglar under häckningsperioden kan du få råd och information av miljökontoret om hur du och fastighetsägaren kan begränsa problemet till nästa säsong.

 

Åtgärder mot störande fåglar
Fåglar som kajor och måsar kan upplevas mycket störande under perioder. Måsar orsakar mest störning under häckningsperioden mellan maj och juni, medan kajor orsakar mest störning genom mängder med fågelspillning då de samlas flockvis i stadens träd. Som fastighetsägare har du ett ansvar för att förebygga sådana problem. Bästa sättet är att försvåra för fåglarna att bygga bo på din fastighet och att minska tillgången på mat för kajor och måsar.

Fastighetsägaren ansvarar för att förebygga störningar från fåglar. Miljöförvaltningen hänvisar de som klagar att ta kontakt med sin fastighetsägare som i vissa fall har möjlighet att åtgärda problemet även under häckningsperioden.


Tips till dig som är fastighetsägare

◾Vänd dig till ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning. De har specialutbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak och till exempel sätta upp nät som hindrar fåglarna från att bygga bon. De kan också ta bort fågelbon innan fåglarna fått ungar.
◾Informera de som bor i din fastighet att all matning av småfåglar bör undvikas från balkonger och i närheten av huset. Anledningen är att även större fåglar lockas till fastigheten.
◾Var noggrann med avfallshanteringen. Om det finns matrester tillgängliga för fåglarna drar det till sig måsar och kajor, men även råttor och möss.

Vad kan fastighetsägaren göra under häckningssäsongen?
Under perioden 1 april – 31 juli är det häckningssäsong för bland annat fiskmåsar vilket betyder att fåglarna och deras bon är fredade enligt jaktlagen. Fastighetsägare får dock bedriva jakt under denna tid (1 april – 31 juli) om fåglarna orsakar allvarlig skada eller olägenhet på eller i ett hus. Detta innebär att det är viktigt att du som fastighetsägare gör en bedömning av olägenheten eller skadan och vidtar nödvändiga åtgärder för att åtgärda problemet. Mer om undantaget kan du läsa om i bilaga 4, lag om jaktförordning (1987:905), under punkt 21.