Nyheter

2018-01-12

Förslag till nya stadgar för NOF

Som framgår av kallelsen till årsmötet den 15 februari kommer styrelsen att lägga fram ett förslag till nya stadgar.

Bakgrunden är ett uppdrag från förra årsmötet att se över stadgarna, som ansågs som omoderna.

Styrelsen bad revisorn Jan-Olof Ragnarsson att titta på stadgarna och hans rekommendation var att de skulle revideras. Han angav också ett antal paragrafer som han ansåg borde ändras.

 

Styrelsen tillsatte sedan en kommitté bestående av Bengt Andersson, Ulf Jorner och Hans Waern. Kommitténs förslag ligger till grund för det förslag som nu finns.

Mycket av de förändringar som föreslås är ren modernisering, till exempel att vi gjort stadgarna könsneutrala och moderniserat språket. Några ändringar är dock mer genomgripande.

Den första berör medlemskapet. I de gamla stadgarna står att varje medlem i riksföreningen (SOF BirdLife Sverige) som bor i Närke och har betalat årsavgiften är medlem i NOF. Detta stämmer ju inte med verkligheten och vårt förslag är att – som det alltid har varit – den som betalar medlemsavgiften i NOF är medlem i NOF.

Ett annat berör årsmötet. Vi föreslår helt enkelt att de punkter som tagits upp verkligheten också skrivs in i stadgarna.

En tredje viktig ändring rör styrelsen. Enligt de gamla stadgarna ska i styrelsen finnas två suppleanter. Styrelsesuppleanter är normalt ersättare, som kallas in om någon ordinarie ledamot har förhinder. Annars deltar de inte i styrelsearbetet. I NOF kallas alltid de som valts till suppleanter till styrelsemötena, och har också viktiga uppgifter, som att till exempel svara för inomhusmöten eller resorna. I det nya förslaget finns endast styrelseledamöter, alla valda på två år.


 

Här nedan kan du läsa förslaget till nya stadgar för NOF.

De nuvarande stadgarna kan du läsa här.

 

§1

Närkes Ornitologiska Förening är en ideell förening för fågelintresse, fågelskydd och

fågelforskning. Föreningen ska bland annat stimulera till ornitologiska undersökningar,

uppmärksamma fågelskyddsproblem, bistå myndigheter, organisationer och enskilda i

ornitologiska frågor som berör föreningens verksamhetsområde samt anordna sammankomster och exkursioner.

Föreningen ska i hela sin verksamhet eftersträva jämn könsfördelning samt beakta mångfald-

och åldersperspektiv.


§2
Föreningen är en regionalavdelning av Sveriges Ornitologiska Förening
˗ BirdLife Sverige (Riksföreningen) och har som sådan att verka för riksföreningens syften. Föreningen får företräda riksföreningen endast på uppdrag av dennas styrelse.

§3
Medlemskap i föreningen erhåller fysisk eller juridisk person som betalat den av årsmötet fastställda årsavgiften. Medlem i föreningen är också de som är ständiga medlemmar eller är hedersmedlemmar. Medlemskap gäller för kalenderår.

§4
Medlem som motarbetar eller på annat sätt uppenbarligen försvårar föreningens syften eller verksamhet kan uteslutas ur föreningen efter beslut av styrelsen. Medlemmen ska ges tillfälle att yttra sig innan beslutet fattas. Beslut om uteslutning ska vara skriftligt motiverat och antecknas i protokollet över beslutet.

§5
Föreningens fasta organ är ordinarie föreningssammanträde (årsmöte) och styrelse.

§6
Föreningens angelägenheter handläggs av styrelsen, som består av minst sju ledamöter. Ordförande och ledamöter väljs av årsmötet för en tid av två år. Valet skall förrättas så att hälften av ledamöterna står i tur att avgå vid nästa årsmöte. Avgår styrelseledamot innan mandatperioden gått ut, väljs ny ledamot av årsmötet för återstoden av denna tid. Avgående styrelseledamot kan återväljas. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt sekreterare och kassör.

§7
Styrelsen sammanträder när ordföranden anser det lämpligt eller när minst två ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

§8
Styrelsen ska årligen avge berättelse över sin verksamhet. Styrelsens årsberättelse och föreningens räkenskaper, förda per kalenderår och vederbörligen avslutade, ska senast tre veckor före årsmötet överlämnas till revisorerna.

§9
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper ska finnas två revisorer och två revisorssuppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter utses av årsmötet för tiden intill nästa årsmöte hållits.


§10
Föreningen håller årsmöte före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra föreningssammanträde skall hållas när minst en femtedel av föreningens medlemmar begär det samt när styrelsen eller revisorerna finner anledning till det. Kallelse till årsmöte eller extra föreningssammanträde skall presenteras för medlemmarna senast fjorton dagar före sammanträdet genom styrelsens försorg.

§11
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande

2. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
6. Styrelsens årsberättelse och redovisning av räkenskaperna
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av ordförande och ledamöter i styrelsen
10. Val av revisorer och revisorssuppleanter

11. Val av valberedning för ett år
12. Fastställande av budget.

13. Bestämmande av årsavgift
14. Ärenden som styrelsen förelägger mötet
15. Av medlem framställt skriftligt, motiverat förslag, som kommit styrelsen tillhanda för 15 januari
16. Övrig av medlem framställt förslag (som styrelsens tagit ställning till)

17. Övriga frågor
18. Årsmötets avslutning

 

§12
Endast de ärenden som angetts i kallelsen får föranleda beslut. Val ska ske med slutna sedlar om medlem begär det.

§13
För ändring av dessa stadgar fordras att beslutet antas vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Beslutet ska biträdas av minst två tredjedelar av de röstande. Förslaget till stadgeändring ska fogas vid kallelsen till sammanträdena. Ändringen ska underställas riksföreningens styrelse för godkännande.

§14

Beslut om att upphöra med eller ombilda föreningen ska fattas av två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Finns vid nedläggningen tillgångar ska dessa överlämnas till riksföreningen.