Nyheter

2018-03-14

Grön infrastruktur och stora fåglar i jordbrukslandskapet

Vad är grön infrastruktur och varför behövs en sådan? Ja, det är frågor som Erik Göthlin från länsstyrelsen i Örebro besvarar på torsdag kväll i samband med att NOF arrangerar sitt inomhusmöte.
Till mötet kommer också Johan Månsson från Viltskadecentrum i Grimsö och pratar om de stora fåglarna i jordbrukslandskapet. Har det blivit för många grågäss i Sverige, och vad kan man göra åt det, är frågor som Johan Månsson tar upp.
NOFs inomhusmöte, torsdag kväll, klockan 19, Vasakyrkan, Vasagatan 6-8, Örebro. Fri entré, alla är välkomna. 
 
Länsstryrelsen i Örebro jobbar just nu med att ta fram en plan för grön infrastruktur.  Många djur och växter som förut var vanliga i landskapet är idag sällsynta eller har försvunnit helt. Det beror bland annat på att exploatering av mark och att moderna brukningsmetoder förändrat eller förstört många arters livsmiljöer.
 
Äldre tiders variationsrika landskap med blandad barr- och lövskog, ängar, hagar, våtmarker och småvatten har i stor utsträckning bytts ut mot stora områden med barrskog i samma ålder och relativt enformiga åkermarker. Sjöar och vattendrag har påverkats kraftigt av vattenkrafts­utbyggnaden och det moderna skogsbruket.

 

 

För att antalet djur och växter inte ska fortsätta att minska behövs en grön infrastruktur – ett slags nätverk av värdefulla naturområden. Det handlar om att miljöer som är viktiga för olika naturnyttor ska finnas i tillräcklig omfattning. Till exempel våtmarker, som både minskar risken för översvämningar och bidrar till att grundvatten bildas och som är viktiga för friluftslivet och naturmiljöer nära tätorter som minskar stress.

 

Men det handlar också om att behålla och skapa tillräckligt mycket värdefulla miljöer för att inte vissa krävande arter ska försvinna från länet. Sådana miljöer kan vara gamla skogar, lövbryn, alléer, och betesmarker samt grönstråk i tätorter. Även vattendrag och stränder är viktiga områden i en fungerande grön infrastruktur. Vissa anlagda strukturer såsom vägkanter och kraftledningsgator kan om de sköts på rätt sätt vara viktiga för den gröna infrastrukturen.

 

Även aktiva åtgärder såsom ändrade brukningsmetoder, restaurering av naturområden samt anläggande av säkra passager förbi vägar och kraftverk kan behövas för att få till en fungerande grön infrastruktur. 

 

Det här arbetet kommer Erik Götlin från länsstyrelsen att prata om. Till mötet kommer också Johan Månsson från Viltskadecentrum i Grimsö. Han håller bland annat på och jobbar med stora fåglar i jordbrukslandskapet: svanar och gäss.

 

De stora fåglarna har haft en gynnsam utveckling under de senaste åren, den har varit så bra att det numera ofta blir konflikter med jordbruket.

 

Välkomna till NOFs inomhusmöte torsdag den 15 mars klockan 19. Mötet äger rum i Vasakyrkan, Vasagatan 6-8, Örebro. Alla är välkonna och det är fri entré.