Nyheter

2015-01-23

Inventering av brandområdet

Långitudinella inventeringar av ny- och återetableringar av fågelarter i brandområdet i Västmanland.
 
På uppdrag av SOF BirdLife har VOF under december/januari planerat och organiserat ett större inventeringsprojekt i brandområdet i Västmanland. Ansökningar har skickats till SOF BirdLife och Alvins fond. Besked i finansieringsfrågan föreligger inte i skrivande stund även om underhandsbeskeden verkar positiva.
 
Syftet med projektet beskrivs på följande sätt i VOFs ansökningar:
”Syftet med projektet är att ta reda på vilken betydelse skogsbränder har för en nyetablering och återetablering av fågelarter. Målet är att dokumentera (1) i vilken omfattning en nyetablering sker i ett bränt skogslandskap, (2) hur tidigare etablerade arter återvänder till området samt 3) hur de eventuellt ökar eller minskar i antal. Dessutom finns möjligheten att följa eventuella skillnader i fågelfaunans utveckling i skogsmark som kommer att skyddas/bevaras genom naturreservat och Ekopark och skogsmark som kommer att återställas till produktionsskog.”
Projektet löper över fem år och täcker in en stor del av i brandområdet förekommande biotoper.  Utvalda fågelarter att ingå i projektet är: samtliga hackspettar, skogsmesar, tjäder, orre, samtliga ugglor, nattskärra, trädlärka, rödstjärt, stenskvätta, törnskata, fiskgjuse, storlom och ortolansparv.
Det samlade inventeringsprojektet omfattar perioden 2015-2019 och innehåller fem delprojekt.
 
De första inventeringarna startar redan i början av mars i år. 
Projektet leds av en styrgupp för VOFs inventeringar i brandområdet (SVIB) med representanter för VOF, Sala, Ramnäs, Arboga samt daglediga och rapphönorna. Ansvariga för de olika delprojekten finns inom styrgruppen. Projektet samarbetar med forskare vid Grimsö och SLU och sker i samverkan med länsstyrelsen. Ytterligare samarbetspartners kommer att knytas till projektet efter hand.
 
Även om finansieringen ännu inte är klar måste vi redan nu börja organisera arbetet. Eftersom inventeringarna är många och omfattande behöver projektet ett flertal inventerare. Riskerna i brandområdet gör dessutom att man hela tiden bör gå två och två.
 
Vi behöver nu kontakt med alla som önskar delta som inventerare i detta - för VOF viktiga - projekt. Både erfarna och mindre erfarna välkomnas.  Vi avser organisera så att mindre erfarna alltid går med en mer erfaren inventerare. Vägledande material, protokoll och instruktioner kommer att finnas för inventeringarna. 
 
De som vill vara med i inventeringsprojektet bör höra av sig till Lennart Waara 070 710 77 24 eller via mejl eller Sören Larsson 070 5678725, mejl

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com