Nyheter

2015-04-29

Rapport från SOF BirdLifes årsmöte

Lennart Waara rapporterar från SOF BirdLife Sveriges årsmöte den 18-19 april 2015.

Som ett resultat av VOF:s motioner till SOF BirdLifes årsmöte 2014 har undertecknad deltagit i två arbetsgrupper och rapporter till årsmötet.

Rapporten om att förbättra SOF BirdLifes lobbyarbete gentemot makthavare i riksdag och departement antogs enhälligt. Rapporten innehåller flera konkreta förslag till åtgärder som den valda styrelsen för SOF BirdLife nu har att genomföra. Det återstår att till nästa årsmöte följa upp vad som görs.

Artdatabanken Svalan 
Den andra rapporten om ett övertagande av Svalan från ArtDatabanken av SOF BirdLife – arbetsgruppens förslag nr 1 - avvisades med rösterna 12 för ett övertagande och 24 emot. Det positiva är att problemen med Artportalen nu lyfts upp tydligt och diskuterats öppet inom föreningen; bristande säkerhet av häckningsuppgifter för känsliga arter, offentlighetsprincipen som gör att uppgifter kan processas från allmän till offentlig handling; frågan om ersättning till den regionala organisationen som validerar uppgifterna och samlar in data som sedan lämnas ut gratis till olika miljöföretag.

Beslutet av årsmötet blev att styrelsen – vårt förslag nr 2  – tillsätter en förhandlingsman som under året skall förhandla med ArtDatabanken för att lösa de nämnda problemen; bristande säkerhet, bristande sekretess och ekonomisk ersättning. Frågan kommer att följas noga av oss som stred för alternativ 1 och vi återkommer med skarpa och tydliga frågor till ordföranden om vad som åstadkommits vid SOF BirdLifes nästa årsmöte. Det här är uppenbarligen en fråga som kräver ett långsiktigt påverkansarbete.

Organisatoriska förändringar
En fråga som föranledde mycket heta diskussioner var styrelsens sent utsända förslag om organisatoriska förändringar inom SOF BirdLife.  En ev. flyttning av kansliet från Stenhusa gård till Kalmar, togs senare tillbaka. Tyvärr är min uppfattning att man bör undersöka en flytt av kansli och bokhandel till Stockholm/Uppsala inte aktuellt just nu.

Två personer har varslats om uppsägning och Vår Fågelvärld och Fågelvännen slås ihop till en tidning från nästa år. På så sätt anser styrelsen att man frigör resurser för att anställa en föreningschef från och med nästa vår. (Anders Lundkvist anställdes som föreningschef för ett antal år sedan. Det har numera ändrats.)

Hanteringen av organisationsfrågan och bristen på information i förväg till ombud och regioner påtalades i skarpa ordalag vid årsmötet. Undertecknad efterlyste vilka strategiska överväganden som låg bakom beslut om omorganisationen. Något tydligt svar kunde inte presenteras på mötet. Ett strategidokument som sänds ut post festum utlovades dock av styrelsen.

Den nämnda hanteringen medförde att vi var ett antal delegater och föreningar som tog upp frågan om ordföranden verkligen skulle omväljas på tre år. Valberedningen hade genom glidande skrivningar öppnat för en diskussion i frågan. Några av delegaterna önskade återremittera ordförandevalet till valberedningen till nästa årsmöte. Tyvärr blev det bara undertecknad och Staffan Åkeby för Skåne som tog upp och drev frågan. När vi kände att vi inte skulle få gehör för frågan tog jag tillbaka yrkandet. Styrelsen för Upplands OF hade lämnat mig ett öppet mandat att hantera deras två röster i denna fråga. Kritiken mot styrelsens ledning är uppe på bordet och kommer sannolikt att aktualiseras på nytt.

Lennart Waara Ordförande VOF. Delegat på SOF BirdLife Sveriges årsmöte 2015

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com