Nyheter

2017-03-30

Nytt naturreservat i Hallstahammar

Valstasjön, Hallstahammar Foto: Thomas Norrman

Hallstahammars kommun har beviljats 160 500 kronor genom länsstyrelsen för att bilda ett naturreservat vid Valstasjön strax öster om Hallstahammar.  Sjön kom till på konstgjord väg då mossarna runt Valsta dikades ut på 1800-talet. 

 

Projektet innebär att en 600 meter lång vandringsled ska röjas, en besöksparkering ska ställas i ordning och vattentillgången ska tryggas för att förbättra livsmiljön för groddjur. Valstasjön har särskilda naturvärden med unika arter som större vattensalamander och spetsnate. 

 

I området häckar ca 110 fågelarter, bland andra skogssnäppa och rörhöna. Tack vare stora bestånd av gamla aspar trivs vår vanligaste hackspettarter där, större och mindre hackspett, gröngöling och spillkråka.

 

Situationen idag är att sjön läcker vatten. En inledande åtgärd blir därför att täta den fördämmande jordvallen. För att minska risken för framtida läckor ska träd och buskar, vars rötter riskerar att underminera vallen, tas bort. Nya strövstigar runt sjön kommer att anläggas. För bilburna besökare planeras en besöksparkering till områdets västra del, vid Östra Nibble.