Nyheter

2014-05-14

Fågelperspektiv på EU-valet 25 maj

Rödspovfoto: Mikael Arinder/Skånska bilder

Uppdaterad version, 19 maj 2014

 

 

Söndagen 25 maj håller vi i Sverige val till Europaparlamentet. Det är inte många platser som besätts av svenska politiker, men trots detta har flera av våra representanter lyckats påverka den politik som beslutats under senare år. EU-valet är dessutom viktigt när det gäller flera miljöfrågor. Därför finns det goda skäl att uppmärksamma valet – och inte minst att gå och rösta.

 

Vi har ingen möjlighet att ge en heltäckande bild av var riksdagspartierna står i alla frågor. Därför har vi valt att koncentrera oss på hur partierna ser på frågor som har betydande påverkan på fågellivet och som också rör synen på vår natur och miljö. Det gäller jordbrukspolitiken, EU:s direktiv för naturvård och frågor som rör hav och fiske. Man kan se vår sammanställning som ett fågelperspektiv på EU-valet.

 

Fåglarna, och särskilt då flyttfåglarna, kan ses som en gemensam resurs för hela EU. Flyttfåglarna, som utgör merparten av våra fåglar, känner inga nationsgränser. För att bara ta ett exempel är 26 av 33 jaktbara fågelarter i Sverige flyttfåglar. De tillbringar stora delar av året i andra länder (både inom och utom EU:s gränser) och påverkas även där av både jakt och miljöförändringar.

 

När det gäller däggdjur befinner vi i Sverige oss i en närmast unik situation eftersom vårt land till stor del är avgränsat av hav. I de flesta andra EU-länder vandrar även däggdjuren obehindrat över nationsgränser.

 

De båda EU-direktiven Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet har haft mycket stor betydelse för skyddet av Europas natur och djurliv. Därför är de nu också satta under press. Det är många politiker i olika medlemsstater som inför EU-valet lovat att de ska arbeta hårt för att förändra dessa direktiv. Sällan eller aldrig uttrycks det klart vad det är som ska ändras, men i de fall detta görs, handlar det om att direktiven anses för starka och måste försvagas.

 

I det följande har vi gått igenom partiernas valmanifest (eller motsvarande). I de fall frågorna inte tas upp, har vi begärt in kompletteringar. Flera partier har svarat, men några har lämnat våra frågor obesvarade.

 

Mera om partiernas inställning och agerande i miljöfrågor finns i den enkät som Naturskyddsföreningen gjort. Där behandlas bland annat frågor om klimat och kemi, medan ämnen som naturvård och artskydd saknas: http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/brev-och-underlag/SN-2-14-eu-val-tabell-framat.pdf

 

För den som är intresserad av mera detaljerade kommentarer, publiceras här de olika partiernas inställning till jordbrukspolitiken, EU:s naturvård och den politik som rör hav och fiske. Som sammanfattning ges här en bedömning (utifrån fågelperspektiv och i ovan nämnd ordning) med tre tecken över de olika partiernas svar. Med ett + avses att politiken är positiv för fågellivet, medan ett – visar att politiken är negativ för fåglarna. En nolla (0) anger att det aktuella partiets politik är svår att tyda i detta sammanhang.

 

 

Moderaterna, + – + =+1

Folkpartiet, + 0 + =+2

Centerpartiet, + – + =+1

Kristdemokraterna, 0 – 0 =–1

Miljöpartiet, + + +  =+3

Socialdemokraterna, + + + =+3

Vänsterpartiet, 0 + + =+2

Sverigedemokraterna,0 0 0 =0

 

 

Jordbrukspolitiken

 

Moderaterna:

Den gemensamma jordbruks- och regionalpolitiken bör minskas i omfattning och reformeras i grunden. Jordbrukspolitiken motverkar marknadsanpassning och bidrar istället till att bevara ineffektiva strukturer i många länder – EU-budgeten ska istället användas för en hållbar omställning av jordbruket. Lantbruket gör viktiga insatser för miljö, biologisk mångfald och hållbar produktion.

 

Folkpartiet:

EU:s jordbrukspolitik måste reformeras i grunden. Jordbrukets andel av EU:s budget ska minskas ytterligare och samtliga direktstöd och marknadsregleringar fasas ut så snart som möjligt, till förmån för satsningar på landsbygdsutveckling, djurskydd, miljö och biologisk mångfald.

Vi vill arbeta för ett Europas som tar miljöfrågorna på största allvar. Biologisk mångfald, kemikalier, vatten och luft är alla delar av vår miljö. Allt hänger ihop och måste ses – och hanteras – i ett sammanhang. Den biologiska mångfalden spelar en avgörande roll för hur vi ska klara klimatutmaningarna.

 

Centerpartiet:

Inget sägs på EU-sidorna på partiets webplats. På vår fråga svarar partiet följande:

Centerpartiet arbetar för att EU:s landsbygds- och jordbrukspolitik ska främja en levande landsbygd, våra lantbrukare ska kunna producera livsmedel utan rester av antibiotika och onödiga tillsatser, ett gemensamt system för ursprungsmärkning införs inom EU och att stärka djurskyddet i hela Europa.

Detta är viktigt för att EU:s gemensamma jordbrukspolitik inte bara ska hjälpa bönderna att producera mat. Den ska också skydda miljön, stärka djurskyddet och bidra till en levande landsbygd. Vi menar att det är bra med gemensamma regler för jordbruket, och när det gäller djurens skydd ska reglerna vara tuffa och kraven ska vara höga. Här återstår mycket att göra men vi driver på för att resten av EU ska närma sig de svenska nivåerna.

 

Kristdemokraterna:

EU:s jordbrukspolitik behöver reformeras så att den består av mindre subventioner och driver utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart jordbruk och god kvalitet.

 

Miljöpartiet:

Vi vill att maten ska vara fri från gifter och skadliga tillsatser. EU-länderna behöver ställa om till ett modernt, ekologiskt jordbruk som producerar god, nyttig och säker mat. Detta kräver minskat stöd till konventionellt jordbruk som är beroende av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel som orsakar övergödning och sprider miljögifter.

 

Socialdemokraterna:

Vi vill se en förändring av jordbruksstöden i EU så att direktstöden blir mindre och istället vill vi värna landsbygdsprogrammet, stärka miljöåtgärderna och djurskyddsreglerna. Vi vill öka den ekologiska odlingen. Vi arbetar för stärkta djurskyddsregler, minskad antibiotikaanvändning och att införa en max tid för djurtransporter på 8 timmar. Allt kött, även processade produkter, ska ursprungsmärkas.

 

Vänsterpartiet:

Vi vill att Sverige undantas från EU:s jordbrukspolitik, för att kunna utveckla det svenska jordbruket, och ha lägre medlemsavgift till EU.

 

Sverigedemokraterna:

Den så kallade gemensamma jordbrukspolitiken (CAP – Common Agricultural Policy) är det kanske mest ineffektiva och kostsamma inslaget i hela EU. Jordbruksstödet utgör ungefär en tredjedel av EU:s budget. Vi vill helt skrota jordbruksstödet, vilket på det stora hela utgör en transferering från svenska skattebetalare till jordbrukare i länder som Polen och Frankrike, det vill säga inte ens relativt fattiga länder.

 

 

EU:s direktiv till skydd för naturen

 

Moderaterna:

EU:s regler för bevarande av arter och naturtyper har bidragit till att bibehålla värdefulla livsmiljöer. Samtidigt behöver dessa regler en översyn så att de kan anpassas med hänsyn till lokala förutsättningar och lokal kunskap. Frågan om exempelvis vargjakt och jaktvapenlagstiftning bör hanteras av nationella myndigheter men inom ramen för gemensamma regler. Beslut bör fattas lokalt när det handlar om människors trygghet i vardagen.

 

Folkpartiet:

Inget sägs på EU-sidorna på partiets webplats. På en direkt fråga till partiet kom följande svar: Folkpartiet välkomnar EU:s art- och habitatdirektiv. Det finns ett rimligt krav på medlemsländerna att ha livskraftiga stammar av vissa djur, såsom vargar. Men hur detta ska definieras (antal djur, tillräcklig genetisk mångfald etc) och hur detta mål ska uppnås, är helt upp till landet att självt bestämma om. Vi ställer oss således helt bakom riksdagens beslut – och beslutanderätt – i denna fråga. Rovdjursfrågan ska fortsatt skötas nationellt.

 

Centerpartiet:

Vi vill se ett vassare EU som jagar koldioxidutsläpp och som inte detaljstyr hur Sverige jagar varg. Vi tar oron för varg och andra rovdjur som finns runt om i Sverige på stort allvar. Goda livsvillkor på landsbygden måste ligga till grund för en långsiktigt hållbar rovdjurspolitik. Vi arbetar därför för en anpassning av art- och habitatdirektivet, som anger vilka arter och naturtyper som ska skyddas inom EU, så att man i högra grad tar hänsyn till regionala och lokala skillnader inom EU.

 

Kristdemokraterna:

Inget sägs på EU-sidorna på partiets webplats. Det enda som anknyter till frågan finns under rubriken ”Rätt beslut på rätt nivå” där det står: Arbetstidsregler, föräldraledighet, kvotering, vargjakt och det svenska snuset ska EU inte lägga sig i.

 

Miljöpartiet:

Vi vill att EU ska ha en offensiv politik för att säkra skyddet av miljö och biologisk mångfald och för att minimera mängden gifter som människor utsätts för i sin vardag. Att värna om miljö, naturresurser och den biologiska mångfalden är något som länder behöver lösa gemensamt. I stället för att skydda, hotar flera delar av EU:s politik miljön och den biologiska mångfalden, till exempel genom stöd till jordbruk som släpper ut föroreningar i naturen. Om vi inte tar hand om vår miljö kommer flera av de tjänster som miljön gör oss, som att rena vårt vatten och ge oss fisk, frukt, vilt, bär och svamp, att försämras.

 

Socialdemokraterna:

Frågorna nämns inte alls i valmanifestet. När vi undrar, svarar partiet följande:

Fågeldirektivet är ett viktigt redskap för att klara att följa FN:s konvention för biologisk mångfald. Det är också ett sätt att säkerställa att bestånd av fåglar som rör sig över flera medlemsstater, t.ex. vid flyttning, skyddas på samma sätt överallt. Nya arter som hotas, t.ex. rödspoven, bör upptas på fågeldirektivets lista av skyddsvärda arter.

Medlemsländerna har gett EU i uppdrag att kontrollera åtaganden som görs i

FN-konventionen om biologisk mångfald från 1992 (Riokonventionen), om att säkerställa bevarandet av djur- och växtarter. Detta görs genom EU:s art- och habitatdirektiv. Det är alltså ett viktigt redskap för att klara det vi lovat internationellt att följa.

 

Vänsterpartiet:

Frågorna nämns inte i valmanifestet, men Vänsterpartiet utvecklar synen så här:

EU:s fågeldirektiv och Art- och habitatdirektivet har haft stor betydelse för att skydda hotade arter. Vi kommer fortsatt att värna dessa och arbeta för att Sverige lever upp till dessa åtaganden för att stärka biologiska mångfalden.

Vi har i allmänhet en positiv inställning till jakt då den bedrivs inom ramen för de ekologiska gränserna och under etiska förhållanden. Vi tror att det är fullt möjligt att finna former för jakten som kan vara långsiktigt hållbar, etiskt försvarbart och som inte kommer i konflikt med skogsbruk, friluftsliv eller miljö- och naturvård.

Vi anser att vi måste ta vårt ansvar för att rovdjursstammarna är livskraftiga. De stora rovdjuren är toppredatorer men minskar på många håll i världen. Utdöendet av en enda toppredator kan få ett helt ekosystem att kollapsa. Därför är det viktigt att värna om de stora rovdjuren.

 

Sverigedemokraterna:

Frågorna nämns inte alls i valmanifestet.

 

 

Hav och fiske

 

Moderaterna:

Östersjöns tillstånd är idag allvarligt bland annat på grund av en kraftig övergödning och utsläpp av föroreningar. För att effektivt kunna möta problemen krävs internationellt samarbete. Vi vill se ett förstärkt arbete inom EU för att bland annat minska jordbrukets utsläpp och samordna arbetet så att medlemsländernas insatser gör störst nytta. En skärpt kemikalielagstiftning är viktig på detta område.

Trots att EU:s fiskepolitik tagit viktiga steg i rätt riktning, krävs ett större gemensamt ansvarstagande. Idag är nio av tio matfiskbestånd i europeiska vatten överfiskade. Målet för fisakepolitiken måste vara långsiktigt hållbara och stabila fiskebestånd i hela Europa.

 

Folkpartiet:

Inget sägs på EU-sidorna på partiets webplats. På en direkt fråga till partiet kom följande svar: Folkpartiet välkomnar den reform av EU:s fiskeripolitik som nyss genomförts. Den är ett steg i rätt riktning, som nu måste omsättas i praktisk handling. Vi vill dock även att alla handelshinder för fisk (och jordbruksprodukter) ska vara borta senast år 2020.

 

Centerpartiet:

Vi vill att även framtida generationer ska ha möjligheten att fiska och äta hälsosam fisk. Vi tar Östersjöns utmaningar på allvar. Övergödningen behöver minska för att vi ska ha ett levande hav och energisystem runt Östersjön måste vara säkra och hållbara. Vi arbetar för en långsiktigt hållbar fiskepolitik som förhindrar överfiske. Tillsammans med kraftfulla nationella åtgärder ökar möjligheterna för att rädda ett av världens känsligaste hav och för att säkra ett långsiktigt hållbart och lönsamt fiske.

 

Kristdemokraterna:

Inget sägs på EU-sidorna på partiets webplats.

 

Miljöpartiet:

Det är dags för EU:s fiskepolitik att ta nästa steg. Vi har varit drivande när EU har satt nya målsättningarna för fiskepolitiken. De nya målen handlar bland annat om att bygga upp fiskbestånden till hållbara nivåer och att fiskekvoterna måste följa vetenskaplig rådgivning. Målsättningarna att skydda det kustnära fisket, att dumpningen av fisk ska få ett slut och att EU ska ha rättvisa fiskeriavtal med andra länder är också viktiga delar av fiskepolitiken.

 

Socialdemokraterna:

Frågorna nämns inte alls i valmanifestet. När vi undrar, svarar partiet följande:

Vi vill ta fram en plan med kraftfulla åtgärder för att stoppa övergödningen av haven och säkra vattenkvaliteten. Alla länder runt Östersjön måste ta sitt fulla ansvar för att förbättra havsmiljön. Vi måste sluta att använda havet som en avfallsplats, slutat släppa ut orenat latrin- och toalettavfall och minska mängden plast som slängs i havet. EU måste fatta beslut om minskade luftutsläpp som leder till försurning och övergödning av haven.

Fiskeripolitiken ska vara baserad på långsiktig hållbarhet och vetenskaplig grund. God förvaltning enligt hållbarhetsprinciper ger enorma miljömässiga och ekonomiska vinster varje år och skapar jobb. Kvoterna aldrig får sättas på bekostnad av framtida fiske. Vi vill ha ett utkastförbud med en kraftig begränsning av det enorma slöseriet där var fjärde fullgod matfisk slängs död överbord.  

 

Vänsterpartiet:

Frågorna nämns inte i valmanifestet, men Vänsterpartiet utvecklar synen så här:

Två tredjedelar av fiskebestånden i EU är utfiskade, och 60 % av all fisk vi äter i Europa fiskas utanför EU och importeras hit. Vi står inför en situation där risken är stor att många fiskebestånd försvinner helt. I en omröstning i februari 2013 tog Europaparlamentet ett historiskt beslut om CFP – Common Fisheries Policy. En tidigare vansinnig fiskepolitik kan nu steg för steg börja rättas till. Men det är mycket kvar att göra.

 

Sverigedemokraterna:

Frågorna nämns inte alls i valmanifestet.

 

 

Kommentarer:

 

Moderaterna:

På kampanjsidan på nätet finns 14 valfrågor. Där kan besökarna välja de fem frågor man brinner mest för. Naturvård eller miljö finns inte med bland de 14. Det närmaste man kommer dessa ämnen är ”Hållbar fiskepolitik”, ”Bra och trygg mat” och ”Bevara lokala jaktlagar”. Detta antyder att naturvårdsfrågorna inte har någon stor plats i partiets politik.

 

Folkpartiet:

Det är märkligt att frågor som rör naturvård (t.ex. EU:s Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet) helt lyser med sin frånvaro på partiets sidor om EU-valet. Det är också helt tyst om fiskepolitiken. Däremot har man svarat ganska utförligt på våra frågor.

 

Centerpartiet:

Det är anmärkningsvärt att jordbrukspolitiken lyser med sin frånvaro i valmanifestet. När Centerpartiets företrädare pratat naturvård i valdebatten har det nästan uteslutande handlat om hur naturvården ska kunna begränsas.

 

Kristdemokraterna:

Natur och miljö ges uppenbarligen ingen stor plats i partiets EU-politik. Man får verkligen leta för att hitta något material, och då nämns det, liksom i förbigående, i andra sammanhang. Våra frågor har lämnats utan kommentarer.

 

Miljöpartiet:

Inte oväntat är Miljöpartiet det parti som fokuserar mest på natur och miljö. Partiet bildades en gång som något av ett ”enfrågeparti” med miljön i centrum. Idag har programmet breddats väsentligt, men fortfarande intar frågor som rör natur och miljö en central roll i partiets program.

 

Socialdemokraterna:

Det är uppenbart att frågor som rör natur (och i viss mån miljö) inte är de frågor som socialdemokraterna prioriterar. I inledningsstexten om EU-valet står istället följande:

Vi sätter jobben först – i Sverige och i Europa. Vi vill ha ett EU som fokuserar på rätt saker med satsningar på fler jobb, rättvisa villkor och miljö. Men mycket mer än så blir det inte om miljö. På direkt uppmaning fick vi tämligen utförliga svar.

 

Vänsterpartiet:

Vänsterpartiet är ett EU-kritiskt parti som förordar att Sverige ska gå ur EU eller åtminstone få långtgående undantag. Det är ändå märkligt att man inte alls nämner något om frågor kring biologisk mångfald och havsmiljö i valmanifestet. Däremot har man svarat utförligt på våra frågor.

 

Sverigedemokraterna:

Sverigedemokraterna vill ha en ny folkomröstning om EU-medlemskap och är allmänt kritiska till överstatliga överenskommelser.

 

 

 

Sammanfattat av

Anders Wirdheim, maj 2014

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR