Nyheter

2013-02-22

40 år med tättingar i Ottenbylund(4)

Bofinken är en av de talrikaste tättingarna i den mycket rika ädellövskogen i Ottenbylund. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

I senaste numret av Ornis Svecica presenteras en 40 år lång studie av den häckande tättingfaunan i Ottenbylund på Öland. Studien, som genomförts på en nio hektar stor provyta, visar att ädellövskogen är en mycket rik fågelbiotop. Intressant nog har utvecklingen i Ottenbylund delvis gått emot trenderna i övriga Sverige: När antalet fåglar minskade i landet i övrigt på 1970- och 80-talen, ökade fågelmängden i lunden. På senare tid har det varit tvärtom.

 

 

Studien i Ottenbylund inleddes 1972, och ett stort antal inventerare har medverkat genom de 40 åren. Naturligtvis kan detta ha påverkat resultatet, men intressant nog är mellanårsvariationerna mindre i detta material än i de liknande långa studier som genomförts i Fågelsångsdalen i Skåne och Ammarnäs i södra Lappland trots att betydligt färre inventerare varit inblandade i dessa.

 

I genomsnitt registrerades en täthet motsvarande 1474 revir per hektar, och det genomsnittliga antalet tättingarter var 20. Av dessa utgjordes i snitt 54 procent av långflyttare, men sett till antalet revir svarade långflyttarna för en lägre andel, 42 procent. De klart talrikaste arterna var, inte oväntat, bofink och lövsångare. Totalt noterades under perioden 38 olika tättingarter som revirhävdare i denna del av Ottenbylund.

 

Som redan nämnts ökade antalet revir under perioden 1972–1991, medan det minskade under 1992–2011. Detta innebar att varken förändringarna i fågelsamhället eller inom de enskilda arterna följde de nationella trenderna, där vi såg en kraftig minskning i början av inventeringsperioden följd av en viss ökning i den senare delen. Det finns inga uppenbara förklaringar till denna skillnad. I huvudsak har skogen skötts på samma vis, vilket inneburit att naturen i lunden endast påverkats marginellt.

 

En förändring som kan ha haft effekter på tättingfaunan är att räven i stort sett försvann från södra Öland på grund av rävskabben mot slutet av 1900-talet. Det innebar att både mård och grävling ökade i antal. Grävlingen tros ha negativ effekt på markhäckande arter, medan mården påverkar snart sagt alla skogshäckande arter.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR