Nyheter

2015-05-19

Ännu ett nej till skyddsjakt på kungsörn(1)

Drygt tio renar som varit i dålig kondition har av allt att döma blivit dödade av kungsörn i norra delen av Kiruna kommun. Naturvårdsverket säger ändå nej till en begäran om skyddsjakt på två kungsörnar. Foto: Per Smitterberg

 

Naturvårdsverket har sagt nej till ännu en begäran om skyddsjakt på kungsörn. Denna gång gäller det en sameby i allra nordligaste Sverige som begärt skyddsjakt på två kungsörnar sedan man påträffat ett drygt tiotal döda vuxna renar med skador som pekar mot att de blivit angripna av kungsörn. Naturvårdsverket skriver i beslutet att kunskapen om skador på ren orsakade av kungsörn är begränsade, och verket vill att de renar som misstänks vara örndödade ska skickas in till Statens veterinärmedicinska anstalt för fördjupad bedömning.

 

Lainiovuoma sameby har sina marker i norra delen av Kiruna kommun. De döda renarna har påträffats i ett ganska begränsat område vid lågfjället Kuormakka. Detta område präglas denna vår av väldigt mycket snö. På grund av de stora snömängderna har renarna svårigheter att fly undan angrepp och sannolikt även svårt att hitta föda. De döda renarna har enligt handlingarna i ärendet varit i fysiskt dåligt skick.

 

Länsstyrelsen i Norrbotten har besökt området och konstaterar att skadorna på renarna sannolikt uppkommit på grund av angrepp från kungsörn. Det som talar för detta är skador mot ryggrad, lungor och huvudet. Länsstyrelsen skriver att det kan uteslutas att renarna självdött då kraftig utblödning skett i snön runt djuren samt att samtliga renar haft skummigt blod i näsa och mun, vilket tyder på att döden inträffat genom lungskador. Länsstyrelsen konstaterar också att skadorna skulle ha sett annorlunda ut om renarna dödats av ett stort fyrfota rovdjur, exempelvis lodjur eller järv som båda finns i området.

 

Det är sedan tidigare känt att kungsörnar under speciella förhållanden kan angripa och även döda vuxna renar, men detta är mycket ovanligt. Kungsörnen dödar sitt byte genom att pressa in sina klor i kroppen på bytesdjuret varvid lungor, hjärta eller stora kroppspulsådern punkteras. Det säger sig självt att det är svårt för en örn att på detta sätt döda ett så stort djur som en ren. Vid de väl belagda bevis som finns har örnen pressat in klorna i halsen på den vuxna renen och punkterat pulsådern. Men särskilt på avmagrade djur bör en kungsörn även kunna skada lungorna, något som verkar ha skett i de här fallen.

 

Men trots att det förefaller vara riktigt att det i detta fall är kungsörn som dödat renarna säger både länsstyrelsen och Naturvårdsverket nej till skyddsjakt. Syftet med skyddsjakt ska vara att förhindra allvarlig skada, och Naturvårdsverket skriver att det är svårt att bedöma sannolikheten för fortsatta skador. Dessutom måste man kunna knyta den skadegörande individen till skadorna. Eftersom det setts flera örnar i området, är det svårt att veta vilken eller vilka av örnarna som angripit renar.

 

(AW)

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR