Nyheter

2014-11-13

Artportalen ska användas för att utvärdera restaurerade våtmarker(5)

Snatterand, en art som gynnats av anläggandet av våtmarker. Foto: John Larsen

Nu ska de rapporter om fåglar från allmänheten som finns i Artportalen användas i en vetenskaplig studie. Tomas Pärt och hans kollegor på institutionen för ekologi ska försöka hitta vägar att utnyttja dessa data för att utvärdera vilken effekt restaurering av våtmarker har haft på lång sikt. En viktig del är att utveckla nya statistiska redskap för att utvinna vetenskapligt användbara data ur Artportalen.

 

Sverige har under de senaste 15 åren satsat en miljard kronor på att restaurera våtmarker. De är helt centrala för människans välstånd eftersom de står för en uppsjö av ekosystemtjänster, som tillgång till dricksvatten, minskat läckage av näringsämnen och gifter, kolupplagring, matproduktion, översvämningskontroll och minskad erosion. De är också områden med en mycket rik och specialiserad biologisk mångfald och höga kulturhistoriska värden. Men vad restaureringen och anläggning av våtmarker har lett till är oklart eftersom det är dyrt och svårt att följa upp. Ändå ingår våtmarker i hälften av Sveriges 16 miljömål, till exempel myllrande våtmarker och ett rikt djur och växtliv.

 

Våtmarksrestaureringarna är ofta gjorda i fågelsjöar och antalet frivilliga rapporter från dessa är mer än en miljon varför potentialen är enorm. Inom projektet ska forskarna producera nationella data på långtidseffekter av olika restaureringsåtgärder samt testa i vilka landskap och våtmarksområden de har störst effekt på våtmarksfåglarna. De kommer också att undersöka om nyckelarter påverkar en framgångsrik återkolonisering av fågelsamhället samt om vissa typer av restaureringar kan locka till stora koncentrationer av svanar, gäss och tranor med potentiella konflikter som följd. Dessa flyger gärna och äter på odlade fält och kan därmed orsaka skador på grödan.

 

 

Men frivilligrapportering har många brister jämfört med systematiskt insamlade data. Forskarna ska därför kritiskt sålla data, samt statistiskt undersöka dess fel och brister för att extrahera ett urval som lever upp till vetenskapliga kriterier som finns för systematiskt insamlade data. Målet är att utveckla nya statistiska redskap för att utvinna vetenskapligt användbara data ur den stora mängden data från artportalen.


Projektet ska också undersöka om det finns synergier och konflikter mellan miljömålen ökad vattenkvalitet, minskat näringsämnesläckage samt biologisk mångfald (fåglar, vattenväxter). För projektet fick Tomas Pärt nyligen 5 244 000 miljoner kronor i Formas öppna utlysning.

 

Källa: Pressmeddelande från SLU 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR