Nyheter

2014-11-10

BirdLife Sverige överklagar beslut om skarvjakt på västkusten – och får visst stöd från Naturvårdsverket(5)

En betydande del av de storskarvar som övervintrar längs Bohusläns kust kommer från det starkt minskande beståndet av atlantisk storskarv i Norge. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Under veckan som gick lämnade Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige in en skriftlig överklagan av beslut som tagits av länsstyrelsen i Västra Götalands län. Länsstyrelsen hade i två olika beslut dels öppnat för jakt på allmänt vatten och dels gett tillstånd till en omfattande skyddsjakt på storskarv under vinterhalvåret. Redan efter någon dag kom ett besked från Naturvårdsverket som innebär inhibition av den del av länsstyrelsens beslut som gäller skyddsjakt på allmänt vatten. Det kan sägas vara ett gott tecken inför den fortsatta behandlingen av dessa ärenden.

 

I beslut 8 oktober 2014 meddelade Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillstånd till dels skyddsjakt för yrkesfiskare och deras medhjälpare vid fiskeredskap, dels skyddsjakt för markägare/jakträttsinnehavare och deras jaktgäster samt personer som omfattas av Länsstyrelsens tillstånd till jakt på allmänt vatten. Den första delen av detta beslut (skyddsjakt vid fiskeredskap) har BirdLife Sverige inget att invända mot, medan den andra delen av beslutet inte uppfyller de krav som anges i 23 a § jaktförordningen och dessutom i huvudsak riktas mot ett bestånd som minskat kraftigt under senare år.

 

Enligt svensk lagstiftning kan skyddsjakt tillämpas för att minska skador på näringar av skilda slag. Det måste således finnas en påvisbar skada för att instrumentet skyddsjakt ska kunna användas. Trots omfattande forskningsinsatser under senare år, finns det inga studier som visar på några påtagliga effekter på fiskbestånden av skarv. Naturvårdsverket har tidigare, såväl 2013 som 2014, avvisat krav på generell skyddsjakt på storskarv i Stockholms skärgård. Av Naturvårdsverkets bedömning i dessa fall framgår att skäl för att bevilja skyddsjakt på skarv är att förhindra allvarlig skada på fisket. Det krävs en stark koppling mellan skarvens sökande efter föda och den orsakade eller riskerade skadan på fisket. Sådana starka samband finns inte i öppna havet enligt Naturvårdsverket. Det beslut som länsstyrelsen i Västra Götaland fattat står alltså i strid med Naturvårdsverkets tidigare ställningstagande.

 

Storskarven förekommer i Sverige i två olika underarter. Det är dels den häckande formen Phalacrocorax carbo sinensis (ofta benämnd mellanskarv) och dels formen Phalacrocorax carbo carbo (”atlantisk storskarv”) som närmast häckar längs norska västkusten men som till betydande del övervintrar i Skagerrak och Kattegatt. Endast en liten del av den häckande populationen mellanskarvar är kvar på västkusten under vintern. Merparten av de storskarvar man då ser är istället övervintrare från den norska populationen.

 

Enligt de mångåriga studier av övervintrande sjöfåglar, som Leif Nilsson vid Lunds universitet hållit i, har vinterpopulationen av storskarv längs svenska västkusten minskat markant från 1970-talet fram till nu. En liknande bild ges av en nyligen presenterad rapport som sammanfattar läget för storskarven i Europa. Enligt denna rapport har den norska populationen av atlantisk storskarv minskat med ca 40 procent sedan 2006. Eftersom den beslutade skyddsjakten till allra största delen komma att äga rum under vinterhalvåret, är det i första hand på denna, starkt minskande, population man kommer att jaga.

 

BirdLife Sverige påpekar också att den fredade toppskarven numera är talrikare än storskarven i norra Bohuslän under vintern. Förväxlingsrisken med denna art är stor och flera felskjutningar har dokumenterats.

 

Det är anmärkningsvärt att de som deltog i besluten i länsstyrelsen i Västra Götalands inte har den grundläggande kännedom om skarvförekomsten längs kusten som man kan kräva samt att ärendena inte sändes på remiss till några ornitologiska föreningar.

 

(AW)

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR