Nyheter

2015-03-16

Den blå höken – veckans fågel (6)

Hannen hos blå kärrhök är ljust blågrå vilket gett arten dess svenska namn. Den är en av tio arter som är kvar till slutomgången i den brittiska omröstningen om en nationalfågel. Foto: John Larsen

 

Idag inleds sista omgången i den brittiska omröstningen om en nationalfågel. Precis som hos oss avgörs finalomgången mellan tio fågelarter, och några av dessa tio återfinns även bland de arter som är populära i Sverige. Men en art sticker ut i den brittiska listan – det är blå kärrhöken. Den häckar även hos oss och ses i hela landet under flyttningen vår och höst, men den har inte funnits med bland de arter som ansetts tänkbara som svensk nationalfågel. Därtill är den alldeles för okänd för gemene man.

 

De tio arter som återstår i den brittiska omröstningen är knölsvan, röd glada, blå kärrhök, lunnefågel, tornuggla, kungsfiskare, gärdsmyg, rödhake, koltrast och blåmes. Av dessa häckar inte lunnefågeln hos oss, och tornugglan förekommer bara med några få par. Knölsvanen ansågs diskvalificerad i den svenska omröstningen eftersom den är Danmarks nationalfågel. Röd glada, blå kärrhök, kungsfiskare och gärdsmyg fanns inte med bland de 40 arterna som vår omröstning utgick från, medan de övriga tre är populära även hos oss, dvs. rödhake, koltrast och blåmes.

 

Gärdsmygen anses vara Storbritanniens talrikaste häckfågel och har därmed en självklar plats i den brittiska omröstningen. Men varför finns blå kärrhöken med? Den häckar visserligen på Brittiska öarna, men beståndet är tämligen litet. En beräkning 2010 gav cirka 660 par i Storbritannien, varav merparten i Skottland. Som jämförelse kan nämnas att det svenska beståndet nyligen beräknats till 860 par. Hos oss häckar blå kärrhöken främst i fjälltrakter och på myrar i de norra delarna av landet, men i Storbritannien finns de flesta par på vidsträckta hedar – samma miljö som moripan.

 

Just detta är nog också en anledning till att blå kärrhöken klarat sig kvar till den brittiska slutomgången. Denna art har nämligen blivit något av en symbol i den konflikt som finns i Storbritannien mellan jägare och naturvårdare. Jägarna vill sköta hedarna och deras bestånd av moripor så att de ger största möjliga jaktutbyte. Det innebär att man även vill begränsa antalet predatorer – och då har blå kärrhöken hamnat i skottlinjen, både bokstavligt och bildlikt talat.

 

För naturvårdarna har blå kärrhöken istället blivit något av en symbol för att naturen måste få bestå av så naturliga ekosystem som möjligt och inte förvaltas enbart utifrån jakträttsinnehavarens intresse. Denna debatt är betydligt hårdare i Storbritannien vad gäller rovfåglar än vad den är hos oss (men så har man inte heller några stora fyrfota rovdjur). Även om debatten också gäller andra rovfåglar som ormvråk, kungsörn och pilgrimsfalk, är det blå kärrhöken som blivit symbolfågeln. Den heter Hen Harrier på engelska, och det finns ett antal olika evenemang till stöd för den. I höstas lockade exempelvis Hen Harrier Day stora mängder människor trots regn och rusk den aktuella dagen.

 

Blå kärrhöken (eller blåhöken som vi ofta säger i dagligt tal) har minskat i antal på Brittiska öarna sedan millennieskiftet. I Storbritannien anses illegal jakt vara den främsta orsaken. På Irland anses istället skogsplantering på hedarna, och därmed biotopförluster, vara det allvarligaste hotet. Blåhöken har minskat som häckfågel även i Sverige, men här kopplas tillbakagången till den långa frånvaron av kraftiga toppar i gnagarbestånden årtiondena runt millennieskiftet. I Holland, som har ett bestånd på uppemot 100 par, anses tillbakagången däremot bero på det hårt effektiviserade europeiska jordbruket. Det finns, enligt de holländska studierna, inte längre samma plats som tidigare för smågnagare och annan blåhök-föda.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR