Nyheter

2012-09-27

Det är inte miljöbalken det är fel på, miljöministern!

En vindkraftsanläggning ur fågelperpesktiv. Foto: Måns Hjernquist

I en debattartikel publicerad på Newsmill ifrågasätter Dennis Kraft, ordförande i SOF, och Thomas Birkö, ordförande i Kungsörn Sverige, skälen bakom de förändringar av miljöbalken som miljöminister Lena Ek aviserat. Ställd på sin spets handlar frågan om det är miljön eller exploateringsintressena som skall skyddas av miljöbalken?

 

Miljöminister Lena Ek meddelade på SvD Brännpunkt den 17:e augusti i år att hon anser att miljölagarna måste ändras och att regeringen som ett led i detta nu föreslagit nya regler i miljöbalken. Bland annat anser miljöministern att reglerna om miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i miljöbalken är för svårtillämpad och hon menar att regeringen ska kunna meddela föreskrifter om vilka verksamheter som ska och inte ska anses medföra betydande miljöpåverkan.

En månad tidigare uttalade företrädare för Vattenfall att bolaget anser att miljölagstiftningen måste ändras och att de därför ämnade uppvakta miljöministern för att få igenom en sådan förändring. Motivet var bland annat att Vattenfall fått avslag i Mark- och miljööverdomstolen för en vindkraftspark eftersom den skulle skada naturvärden. Domstolen skriver: ”Med hänsyn till Mästermyrs påtagliga betydelse som fågellokal och de risker för kungs- och havsörn som en etablering medför, finner Mark och miljööverdomstolen att Vattenfall inte har visat att den valda platsen uppfyller kravet på en lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6§ miljöbalken.” Vindkraftsindustrin utnyttjar den politiska fokuseringen på klimatfrågan för att motivera exploateringar i värdefulla naturmiljöer.

Det finns starka intressen som önskar en försvagning av miljölagstiftningen.

Vi kan inte acceptera utbyggnad av vindkraftverk som skadar naturvärden, inte ens med förevändningen att just denna exploatering antas lösa andra miljöproblem. Det är inte ett seriöst skäl och det vittnar inte om kunskap och förståelse för miljöfrågor. Vindkraftsbolag som projekterar värdefulla naturmiljöer gör fel och vi vill att Lena Ek, i egenskap av miljöminister, agerar mot detta och inte anpassar miljölagarna efter exploatörerna.

Vilka intressegrupper kommer att vinna gehör hos miljöministern för att deras verksamheter ska undantas i miljöbalken? Grunden för miljölagstiftningen är att skydda natur. Det är alltså inte fel på miljöbalken när ett naturområde skyddas, det är i stället fel på exploatörens val av verksamhetens lokalisering.

 

Dennis Kraft 

Ordförande Sveriges Ornitologiska Förening


Thomas Birkö

Ordförande Kungsörn Sverige

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR