Nyheter

2011-06-23

”En urholkning av miljölagstiftningen”(1)

Gammelstadsviken Foto: Tord Gustafsson

PRESSMEDDELANDE FRÅN SVERIGES ORNITOLOGISKA FÖRENING 

 

Ornitologer mycket kritiska till länsstyrelsens agerande kring Gammelstadsviken  

 

”Det är mycket oroande att Miljöprövningsdelegationen på oklara grunder undanröjer en ordentlig och lagstadgad prövning av ärendet. Den miljölagstiftning vi har i landet får inte urholkas på detta sätt.”  Det skriver Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) i ett brev till länsstyrelsen i Norrbotten, och föreningen fortsätter:

 

 

Även för det aktuella företaget är det en stor nackdel att inte ha fått stöd av ett myndighetsbeslut för sina planerade anläggningar i en regelrätt prövning av konsekvenserna för Natura 2000-området.

 

Bakgrunden till brevet är det planerade bygget av två stora serverhallar alldeles intill Natura 2000-området Gammelstadsviken. Såväl Luleå kommun som företaget självt har ansett att bygget måste föregås av en granskning enligt de regler som gäller för Natura 2000-områden, men länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation anser att det inte behövs. Detta trots att man konstaterar att grundvattennivån i området kommer att påverkas av bygget.

 

 

  

Ornitologerna skriver:

 

 

   

”Det finns klara risker att Gammelstadsviken kan komma att påverkas negativt av en omfattande exploatering alldeles i grannskapet. Sedan området skyddades har det förändrats i negativ riktning för fågellivet. Orsaken till detta är framför allt den pågående landhöjningen och en därpå följande igenväxning. Detta innebär också att redan små förändringar i grundvattennivån kan få allvarliga följder för området och dess fåglar.

 

Ornitologerna anser att Gammelstadsvikens värde är mycket stort. Området är klassat som riksintresse för både naturvården och friluftslivet. Därför borde myndigheterna ta tillfället i akt och i samband med exploateringen genomföra en restaurering av viken. Det skulle kunna innebära att detta redan högklassiga och lättillgängliga fågelområde säkrades för framtiden.  

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR