Nyheter

2015-05-21

Ett av vårens vackraste skådespel – veckans fågel (1)

Prutgäss. Foto: Krister Carlsson

 

Omkring 20 maj brukar ett av vårens allra vackraste skådespel inledas. Tyvärr är det i regel bara förunnat fågelskådare som vistas i södra Sverige – Halland, Skåne, Blekinge, Småland, Öland och Gotland. Det handlar om vårflyttningen av prutgäss – stora böljande flockar som drar fram på låg höjd över havet alternativt på hög höjd över land.

 

Att flyghöjden skiljer så mycket över land jämfört med över havet kan tänkas bero på att prutgåsen som vattenfågel är väl hemmastadd på havet medan landmiljöer snarare är fientliga (undantaget öppna strandområden). Samma mönster ser vi för övrigt hos snart sagt alla fåglar knutna till vatten, inklusive vadare, tärnor och labbar. När de under flyttningen tvingas passera en landmassa, stiger de till avsevärd höjd, medan de tvärtom sänker sig väsentligt när de når en havsstrand eller större sjö efter en landpassage.

 

Det som gör en stor prutgåsflock så vacker att skåda är framför allt att den stora flocken består av flera mindre som ser ut att röra sig oberoende av resten av flocken. Det blir nästan som ett böljande spel inne i flocken. Att sedan prutgåsen kanske är den formskönaste av alla gäss, med förhållandevis långa vingar, gör inte saken sämre. Dessutom hör prutgåsen till de arter där vi ibland kan tala om lavinsträck. När förhållandena är de rätta kan enorma mängder prutgäss lyfta i stort sett samtidigt från rastplatser på södra Jylland och i norra Tyskland och dra iväg mot nordost. Vid sådana tillfällen kan det handla om att åtskilliga tiotusentals fåglar passerar södra Sverige under en och samma dag!

 

Sverige berörs av flyttningen hos två olika raser av prutgås. Särklassigt talrikast är den mörkbukiga rasen som häckar på tundran på och runt Tajmyr i norra Sibirien och som övervintrar längs Västeuropas stränder. Det är denna ras som just vid denna tid och två veckor framåt passerar södra Sverige i stora antal. Längs svenska västkusten ses då och då även flockar med ljusbukiga prutgäss. Dessa häckar på Svalbard och övervintrar på Jylland eller i Storbritannien. Vårflyttningen går normalt från Jylland rakt norrut mot Norge, men det händer att mindre flockar drivs in mot svenska kusten. På motsvarande vis kan hårda västvindar under hösten få flockar av ljusbukiga prutgäss att driva in mot Bohusläns och Hallands kust.

 

Möjligen kan ljusbukiga prutgäss tidigare ha både rastat och övervintrat mera regelbundet längs svenska västkusten. Det finns flera historiska uppgifter om flockar med prutgäss som rastade och även övervintrade längs Hallandskusten, bland annat i Kungsbackafjorden. Det framgår dock inte av dessa källor vilken ras det rörde sig om, men med tanke på att ljusbukiga prutgäss idag övervintrar så nära som på norra Jylland, är det kanske troligt att det var just ljusbukiga. 

 

Prutgåsen är under vintern den mest havsbundna av Europas gäss. Den betar under vinterhalvåret framför allt av bandtång som blottläggs på tidvattenstränder vid ebb. Under första halvan av 1900-talet drabbades beståndet av en kraftig tillbakagång vilken förklarades med att bandtången försvann inom stora områden på grund av en sjukdom. Men från 1950-talet ökade åter beståndet av mörkbukiga prutgäss mycket kraftigt, och denna expansion fortsatte fram till millennieskiftet. Under senare årtionden har en stabilisering eller möjligen svag nedgång skett. Även Svalbardbeståndet av ljusbukiga prutgäss ökade under senare delen av 1900-talet.

 

Även om bandtång utgör den kanske viktigaste vinterfödan, har prutgässen under relativt sen tid dragit nytta av jordbrukets förändring. Idag ses stora flockar under vintern beta på höstvetefält ibland annat i Nederländerna. Likt flertalet övriga gåsarter (men tvärtemot andra jordbruksfåglar) kan prutgässen sägas ha gynnats av utvecklingen inom det moderna jordbruket. Ökad areal höstsådda fält, ökad gödsling och allt större åkrar har gynnat gässen vintertid.

 

Ytterligare en prutgåsras är för övrigt påträffad i Sverige. Det handlar om den svartbukiga prutgåsen, den mörkaste av de tre, som häckar på tundran i östra Asien och nordvästra Nordamerika.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR