Nyheter

2014-10-17

Fåglarna slipper bullerökning vid Torslandaviken(5)

Fåglarna i Torslandaviken vann i Mark- och Miljööverdomstolen och slipper en ökning av bullret från en väg i närheten. Foto: Niklas Aronsson

 

Torslandaviken på Hisingen väster om Göteborgs centrum var en gång i tiden en mycket fin fågellokal. Men i takt med att Göteborg har vuxit, har viken blivit allt mera kringgärdad av industrier och annan verksamhet. Efter enträget arbetet från engagerade naturvänner har dock en ganska betydande del räddats och fått status som Natura 2000-område. Det visade sig vara avgörande när Mark- och Miljööverdomstolen i tisdags dömde till fåglarnas fördel.

 

Målet gällde bullerstörningar från en verksamhet i anslutning till Torslandaviken. Det aktuella företaget hade fått tillstånd till utökad verksamhet av Länsstyrelsen, vilket överklagades av Göteborgs Ornitologiska Förening och Föreningen Torslandavikens Naturreservat. Dessa båda föreningar arbetar sedan länge tillsammans för att Torslandaviken ska bevaras och utvecklas till en stadsnära fågellokal av stort värde. När ärendet avgjordes i den lägre instansen, Mark- och Miljödomstolen, fick föreningarna rätt och Länsstyrelsens beslut upphävdes. Det beslutet överklagades i sin tur av företaget, men nu har Mark- och Miljööverdomstolen fastställt domen och slutligt avslagit företagets ansökan.

 

Mark- och Miljööverdomstolens skäl till utslaget är intressanta. Domstolen konstaterar att vetenskapliga studier visar att fåglar kan störas av trafikbuller samt att påverkan på populationstätheten bland fåglar har observerats redan vid bullernivåer kring 45 dB(A). Så här står det vidare i domen:

 

”Sammanfattningsvis utgör det tillkommande bullret från den sökta verksamhetens transporter, tillsammans med befintligt buller i området, en störning som kan bidra till att bevarandet av skyddade fågelarter i området försvåras genom att deras utbredningsområde, särskilt vintertid, minskar. Med hänsyn till områdets betydelse som övervintringsplats samt att flera av arterna saknar gynnsam bevarandestatus är störningen att anse som betydande. Förutsättningar för att lämna tillstånd enligt 7 kap. 28 b § miljöbalken till sökt verksamhet saknas därmed.

 

Om tillstånd inte kan lämnas till sökt verksamhet har bolaget yrkat att tillstånd lämnas till en mindre omfattande verksamhet. Med hänsyn till vad som ovan anförts om att redan befintliga bullernivåer i delar av Natura 2000-området ligger på nivåer där påverkan på populationstäthet hos fåglar har påvisats, saknas förutsättningar för att lämna tillstånd även till en verksamhet av mindre omfattning. Några möjliga skyddsåtgärder för att reducera trafikbullret i framförallt Arendalsviken har heller inte redovisats i målet. Överklagandet ska alltså avslås.”

 

Även om transporterna i detta fall alltså inte skulle beröra själva det skyddade området, anser Mark- och Miljööverdomstolen att bullret från dessa transporter blir så omfattande att det skulle skada fågellivet. Det kan vara värdefullt att veta när det gäller andra exploateringar i anslutning till Natura2000-områden.

 

(AW)

Det ser idylliskt ut, men skenet bedrar: Torslandaviken ligger inklämd mellan hamnanläggningar och industrier. Trots detta är fågellivet rikt. Foto: Niklas Aronsson
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR