Nyheter

2014-01-03

Framåt för finska rödspovar(6)

Rödspov. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

 

Medan de svenska rödspovarna har minskat i antal under senare decennier, har utvecklingen varit den motsatta för det finska beståndet. Efter etableringen på 1950-talet har antalet häckande par ökat långsamt men stadigt, och den senaste uppskattningen hamnar på mellan 110 och 130 par. Detta kan jämföras med den senaste svenska populationsuppskattningen på 75 par.

 

Rödspoven har sannolikt funnits i Sverige i åtskilliga hundra år. Ben från rödspovar har påträffats i utgrävningar vid Eketorp på Öland, och Linné nämner arten i sin Fauna Suecica 1746. Därefter gjordes det första säkra häckningsfyndet i mitten av 1800-talet. Ytterligare drygt 100 år senare (1976) uppskattades det svenska beståndet till ca 500 par. Men därefter har det gått utför, och i boken Fåglarna i Sverige – antal och förekomst (2012) anges som sagt bara 75 par. Av dessa finns ca 40 par på Öland, 20 par i Skåne, 10 par på Gotland och några enstaka par i vardera Halland och Östergötland.

 

De allra senaste åren har möjligen trenden vänt på Öland tack vare intensiva skötselåtgärder och gynnsam väderlek under vår och försommar. Sommaren 2013 noterades 53 par på de öländska strandängarna och ca 50 ungar nådde flygfärdig ålder.

 

Men samtidigt som de svenska rödspovarna gått kräftgång, har de finska ökat och även spridit sig till nya områden. Kärnområdet har alltsedan etableringen på 1950-talet varit kustnära ängsmarker runt orten Liminka söder om Uleåborg. I denna del av norra Österbotten beräknas beståndet idag till mellan 90 och 100 par. Ytterligare 20–30 par finns i andra delar av Finland, främst i norra Karelen.

 

Under de första decennierna häckade de österbottniska rödspovarna uteslutande på strandängar, men under senare tid har de även spridit sig till andra marker. De häckar numera även på andra gräsmarker liksom på vårsådda åkrar med korn eller havre respektive på trädor. I centrala Österbotten samt i norra Karelen häckar enstaka par även på myrar.

 

Ett mått på expansionen fås via de tre finska atlasinventeringarna. Under den första på 1970-talet noterades rödspov i 14 rutor, under den andra på 1980-talet i 12 rutor och under den tredje på 2000-talet i inte mindre än 58 rutor!

 

Frågan infinner sig naturligtvis om varför det går bra för de finska rödspovarna när det går dåligt i Sverige? En förklaring kan vara olika brukningsformer i jordbruket, en annan att populationerna har skilda flyttningsvägar och vinterkvarter. I Sverige har vidare predationstrycket på bo och ungar angetts som betydande, medan de finska fåglarna verkar ha god häckningsframgång. Undantaget är dock de par som häckar på vårsådda åkrar. Av dessa misslyckas drygt 40 procent med häckningen. Slutligen handlar det kanske även om det som skulle kunna kallas nyetableringssyndrom. Det är ju väl känt från många arter att expansionen går snabbt till en början, men att den sedan avtar för att följas av en tillbakagång och stabilisering på lägre nivå.

 

Ser vi till övriga Europa går rödspoven kraftigt tillbaka på kontinenten (bl.a. Polen, Tyskland och Holland), medan den isländska underarten expanderar. Den häckar sedan länge på Lofoten i norra Norge och har i sen tid även etablerat sig på Irland.

 

(AW)

 

Källor: I första hand Linnut vuosikirja 20121, men även Niall Hatch, Birdwatch Ireland (muntl.)

 

1 Linnut vuosikirja är den finska motsvarigheten till SOF:s Fågelåret

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR