Nyheter

2014-10-16

Krympande marginaler i Sahel kan ge tropikflyttare en osäker framtid(5)

Tidigare studier har visat på ett samband mellan torka i Sahel och vikande antal törnsångare i norra Europa. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

En färsk studie vid Lunds universitet visar att marginalerna krymper i Sahelområdet. Med Sahel avses det bälte av savann som löper genom Afrika söder om Sahara-öknen. I detta område rastar åtskilliga flyttfåglar just efter respektive före passagen av öknen, och flera andra tillbringar vintern där. När nu trycket ökar från bland annat en växande befolkning kan det på sikt komma att innebära betydande svårigheter för flera långflyttande fågelarter.

 

Det är Hakim Abdi, doktorand i naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet, som gjort studien. Utvecklingen i Sahelbältet från år 2000 till 2010 har undersökts. Under denna tioårsperiod har befolkningen i regionen ökat från 367 till 471 miljoner människor. Därmed har behovet av mat, djurfoder och bränsle ökat påtagligt. Enligt studien ligger ökningen på 2,2 procent per år. Men växternas produktion ökar inte i samma takt utan är i princip oförändrad.

 

Enligt studien är utvecklingen oroande, såväl i ljuset av klimatförändringar som att befolkningsmängden förutspås fördubblas fram till år 2050. För att analysera utvecklingen har forskarna med hjälp av fjärranalys och satellitbilder beräknat den årliga växtproduktionen i 22 länder i Sahelregionen och samtidigt jämfört siffrorna med socioekonomiska data om befolkningstillväxt och förbrukning av mat, djurfoder och bränsle. Förhållandet mellan dessa två faktorer, det vill säga växtproduktion och förbrukning, fungerar som ett mått på hur utsatt ett område är ur ett socioekologiskt perspektiv.

 

Resultaten av studien visar att förbrukningen år 2000 utgjorde 19 procent av den totala växtproduktion som fanns tillgänglig i området. Tio år senare hade förbrukningen ökat till 41 procent av den totala växtproduktionen.
En central fråga i sammanhanget är hur länge marginalen kan fortsätta krympa. I studien konstaterar forskarna att området redan är hårt belastat genom känsligheten för torka, vilket en lång rad torkperioder med svår svält visat under de senaste decennierna.

 

Dessa torkperioder har också avspeglats hos de fågelarter som utnyttjar Sahel under sin flyttning. Redan på 1970-talet kunde man konstatera ett samband mellan förekomsten av törnsångare i Europa och torka i Sahel. Efter år med svår torka minskade antalet törnsångare i Europa, medan gynnsamma väderförhållanden i Sahel innebar högre överlevnad vintertid.

 

De klimatscenarior som tagits fram för Sahelområdet är något svårtolkade. Å ena sidan förutspås en ökad lufttemperatur, å andra sidan större regnmängder. Den ökande temperaturen kommer enligt de prognoser som gjorts att innebära minskade skördar, vilket innebär svårigheter för befolkningen. Men vilka effekterna blir på fågelfaunan är oklart. Det bör i sammanhanget också noteras att Svensk Fågeltaxerings standardrutter visat att långdistansflyttarna (varav de flesta passerar eller stannar i Sahel) som grupp legat ganska konstant i Sverige de senaste 16 åren.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR