Nyheter

2014-02-24

Kungsörnarna vann över Örndalen(2)

Kungsörnsunge. Det aktuella reviret i Skorvdalen är ett av de mest produktiva i den södra delen av svenska fjällvärlden. Foto: Anders Wirdheim

 

En stor turistanläggning i en förhållandevis orörd fjälldal i Härjedalen kan inte ses som ett ”tvingande skäl som har ett överskuggande allmänintresse”. Därför river Mark- och miljödomstolen upp ett beslut i länsstyrelsen i Jämtlands län om att ge dispens från artskyddsförordningen. I den aktuella fjälldalen finns nämligen ett häckande kungsörnspar, för övrigt ett av den södra fjällvärldens mest framgångsrika par. Kungsörnen har så starkt skydd, att det för att bygga anläggningen hade krävts en dispens från artskyddsförordningen.

 

Det aktuella projektet kallas Örndalen, men dalen det handlar om heter egentligen Skorvdalen. Tanken var att bygga såväl en stor alpinanläggning som en golfbana med tillhörande hotell och andra faciliteter. Nu blir det av allt att döma inte så, även om bolaget i fråga har möjlighet att överklaga till Mark- och Miljööverdomstolen. Men för att göra det måste domstolen bevilja prövningstillstånd, och sådana ges normalt endast i principiellt viktiga fall.

 

I dagens utslag från Mark- och Miljödomstolen står följande: ”Domstolen konstaterar att påverkan på örnarna och örnreviret är sådant att en dispens förutsätts. Mark- och miljödomstolen konstaterar vidare att en dispens endast kan lämnas om den är motiverad av ’tvingande skäl som har ett överskuggande allmänintresse’. Det är således endast allmänna intressen av stor betydelse som kan motivera att bevarandeintresset får vika.”

 

Längre ner i utslaget står att domstolen visserligen anser att ett exploateringsföretag av det aktuella slaget kan vara ett allmänintresse, men detta allmänintresse har inte tillräckligt stor tyngd. Därför avslår domstolen företagets ansökan om dispens.

 

Tillsammans med regionalföreningen i Jämtland/Härjedalen och Kungsörn Sverige hade SOF/BirdLife Sverige överklagat Länsstyrelsens beslut till Mark- och Miljödomstolen. Överklagan föregicks av ett omfattande arbete för att vi skulle kunna sätta oss in i de regelverk som gäller och för att formulera övertygande argument i den skriftliga kommunikationen med domstolen. 

 

– Det är mycket glädjande att vi har fått rätt i denna process. Det visar att vår lagstiftning kan fungera så som det var tänkt och att de grunder vi har i de europeiska fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet är värdefulla för naturvården. Vi gläder oss åt denna framgång för fågel- och naturskyddet, men mest gläder vi oss med kungsörnarna som får finnas kvar i Skorvdalen, säger Dennis Kraft, ordförande i BirdLife Sverige och fortsätter:

 

– Ett stort tack till alla som hjälpt till i denna process. Och framförallt till er som med mycket och idogt ideellt arbete ute i naturen håller reda på våra örnar och vår natur. Det är era kunskaper och kännedom om lokala förhållanden som gör att vi får framgång i sådana här situationer,  

 

(AW)

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR