Nyheter

2013-02-07

Länsstyrelsebeslut skyddar berguv från vindkraftverk(4)

Berguv. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

 

I maj 2012 överklagade Västbo Fågelklubb (VFK) och Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) ett beslut från Bygg- och miljönämnden i Gislaveds kommun att tre vindkraftverk som Eolus Vind AB ville uppföra inte behövde tillståndsprövas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet. Orsaken till överklagan var att etableringen berör ett berguvsrevir. Alla tre vindkraftverken skulle stå närmare boplatsen än 2 km, det närmaste 1 300 m ifrån (SOF och Naturvårdsverket rekommenderar åtminstone 2 km buffertzon). Bygg- och miljönämnden föreskrev bolaget att uppföra ett kontrollprogram för att följa upp häckningsframgången, vilket är föga tröst i händelse av att berguvarna drabbas.

 

Rättsenheten vid Länsstyrelsen i Jönköpings län delar emellertid vår åsikt att berguven väger tyngre än vindkraftexploatering i området. Länsstyrelsen konstaterar att för etablering av vindkraft, liksom andra miljöfarliga verksamheter, gäller enligt 2 kap. 6 § MB (miljöbalken) att ”verksamheten ska lokaliseras till sådan plats att ändamålet kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa eller miljön”. Länsstyrelsen skriver vidare: ”Vad avser vindkraften har bestämmelsen, i synnerhet på senare år, tillämpats på ett mer uppmjukat sätt i förhållande till vad som är vanligt beträffande merparten av andra miljöfarliga verksamheter” samt att ”ett vindkraftverks lokalisering inte behöver vara optimal för att kunna godtas och att motstående enskilda intressen bör vara av en viss tyngd för att en etablering på en viss plats ska kunna nekas”. Dessa konstateranden är förvisso oroande men påvisar det faktum att tolkningen av lagen färgas av politiska åsikter.

 

Med hänvisning till rapporten Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss från Naturvårdsverkets kunskapsprogram Vindval framhåller Länsstyrelsen att ”berguven framstår som en av de fåglar som är mest känslig för störning och kollisionsrisker i samband med vindkraftsetablering”. Med hänsyn till det låga antalet berguvsrevir i länet (15) och landet (475) samt till häckningsplatsernas natur bedömer Länsstyrelsen att en förlust av det aktuella reviret skulle kunna få en negativ inverkan på den regionala populationen av en skyddad art”. Därför upphävs Bygg- och miljönämndens beslut och förbud mot att uppföra vindkraftverken meddelas bolaget.


Daniel Bengtsson

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR