Nyheter

2014-08-06

Ljusning i sikte för skedsnäppan?(5)

Rastande skedsnäppor under våren vid Gula havets strand i Kina. Foto: Tomas Lundquist/N

 

De allra senaste åren har vissa framgångar rönts när det gäller att rädda den akut hotade skedsnäppan från utrotning. Få andra fåglar har samma karisma som denna lilla Calidris-vadare, och den har också förmåga att skapa engagemang. Men även om framtiden inte längre ser lika dyster ut, är problemen fortfarande betydande. Det gäller inte minst exploateringen av tidvattenstränder i östra Asien.

 

I det senaste numret av fågeltidskriften British Birds ges en sammanfattning av de åtgärder som satts in för skedsnäppan under senare år. En bit in på 2000-talet blev det uppenbart att denna art var på väg att försvinna. År 2011 antogs att hela världspopulationen inte bestod av mer än cirka 100 häckande par. Beräkningar visade också att beståndet minskat med 26 procent per år mellan 2002 och 2009! Läget var med andra ord mycket allvarligt.

 

Skedsnäppan är en långflyttande art som häckar inom ett begränsat område i allra östligaste Ryssland och övervintrar i södra Asien. Under flyttningen rastar den på tidvattenstränder runt Gula havet. Ett effektivt skydd måste omfatta både häckningsområde och vinterkvarter samt dessutom se till att det finns tillräckligt med arealer för rastning och uppladdning under flyttningsresorna.

 

Häckningsområdena är inte lättillgängliga och dessutom till vissa delar dåligt kända. Icke desto mindre är det viktigt att kartlägga och skydda dessa, inte minst när det gäller ägg- och fågelsamlare. ”Skamligt nog finns det fortfarande en marknad för nyligen insamlade exemplar”, som det står i artikeln. Under senare år har flera expeditioner inventerat nya områden, och åtminstone en tidigare okänd plats med några par har hittats. Den mest betydelsefulla, kända häckningsplatsen finns vid Meinypil’gyno.

 

När det gäller viktiga rastplatser var det ett hårt slag när tidvattensområdet Saemangeum i Sydkorea exploaterades 2006. I denna stora flodmynning rastade tidigare flera hundra skedsnäppor, men sedan området vallades in har bara ett fåtal setts. För fyra år sedan, 2010, upptäcktes en viktig rastplats i Kina vid Rudong i södra delen av Gula havet. I oktober 2013 fanns där samtidigt 130 ruggande gamla skedsnäppor. Men trycket mot stränderna i Kina och angränsande länder är hårt från olika typer av exploatörer. Ett litet hopp finns i en allt mera medveten miljöopinion i Kina. De som arbetar med skedsnäppeprojektet är också övertygade om att det måste finnas viktiga rastplatser längre norrut eftersom avståndet mellan häckningsområdet och Rudong är i längsta laget för att skedsnäpporna ska klara det i en etapp.

 

De viktigaste kända vinterkvarteren finns runt Bengaliska viken i Burma och Bangladesh, men övervintringsområdet är stort. Även Thailand och andra länder i södra Asien har visat sig hysa skedsnäppor vintertid. Även dessa områden är i vissa delar hotade av exploatering, och dessutom förekommer jakt på vadare. Särskilt i Burma och Bangladesh har fattig fiskarbefolkning drygat ut sin kost med fågelfångst. Här har vissa framgångar nåtts genom riktade insatser mot mera hållbara komplement till fisket.

 

På grund av det mycket kritiska läget beslöts det även att starta ett uppfödningsprogram. I ett samarbete mellan ryska myndigheter, Wildfowl & Wetlands  Trust och brittiska RSPB har man samlat in skedsnäppeägg som kläckts i maskin för att utgöra grunden för ett avelsprogram i fångenskap. En större anläggning med konstgjort häckningshabitat har iordningsställts i Slimbridge i Storbritannien. Där fanns i maj i år 25 fåglar. I skrivande stund är det oklart om något häckningsförsök gjorts i år, men det är först nästa år som flertalet fåglar i hägnen är häckningsmogna.

 

Parallellt med detta projekt har det även samlats in ägg som kläckts på plats i häckningsområdet och där ungarna sedan fått växa upp skyddade från predatorer. Förhoppningen har även varit att de föräldrafåglar som på detta vis förlorat sin kull ska lägga en ny. I några fall har det också skett. I flygfärdig ålder har de maskinkläckta ungarna släppts ut och därmed kunnat förstärka den naturliga föryngringen. Åtminstone en av dessa fåglar, en hona kallad ”Lime 8” som kläcktes 2011, fanns i år på plats vid Meinypil’gyno tillsammans med en omärkt hanne.

 

Så även om världsbeståndet av skedsnäppor ännu är försvinnande litet, finns det kanske en viss ljusning i sikte.

 

(AW)

Redan som nykläckt har skedsnäppeungen den karaktäristiska näbben. Foto: Wildfowl & Wetlands Trust
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR