Nyheter

2015-04-28

Många nya fåglar på nya rödlistan(1)

Både gröngöling och spillkråka är nya på den svenska rödlistan. Det innebär att alla svenska hackspettar utom större hackspett och göktyta är rödlistade. Göktytan har varit med på listan, men lämnar nu rödlistan efter flera år med positiv beståndsutveckling. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

 

Idag offentliggörs den nya svenska rödlistan. Den nationella rödlistan ska, enligt ArtDatabanken, ses som en barometer för arternas tillstånd och vara till hjälp vid naturvårdssatsningar samt bidra med kunskap för att nå uppsatta miljömål.

 

I Rödlista 2015 går det inte att se någon märkbar förbättring för den biologiska mångfalden i Sverige på övergripande nivå, utan det förefaller snarare som att den negativa påverkan mot Sveriges arter har varit konstant de senaste 15 åren.

 

När det gäller fåglar är följande nya på listan: duvhök, ängspiplärka, lappsparv, hussvala, spillkråka, gulsparv, sävsparv, brun glada, skäggmes, toppskarv, svart rödstjärt, gröngöling, kungsfågel, buskskvätta, svarthakad buskskvätta, kustlabb, stare och tajgablåstjärt.

 

Fågelarter som försvinner från Rödlistan är: drillsnäppa, jorduggla, nattskärra, hämpling, mindre flugsnappare, göktyta, gräshoppsångare, salskrake, lavskrika, tallbit, svarthakedopping och turkduva. Vidare lämnar även sydlig gulärla och rastande skogssädgäss rödlistan. Men i det sistnämnda fallet gäller att underarten fortfarande är rödlistad som svensk häckfågel.

 

I samband med presentationen lyfter ArtDatabanken fram några viktiga slutsatser:

 

• Ett av de största hoten mot rödlistade arter är igenväxning. Det gäller flera typer av miljöer; slåtter-, ängs- och betesmarker såväl som skogs- och myrmark. Havsmiljön är utsatt för stora habitatförändringar och är den landskapstyp där kunskapsbristen är störst. Av rödlistade arter i havet finns 53 % i kategorin Kunskapsbrist (DD).

• För många rödlistade arter är s.k. mosaikartade landskap betydelsefulla – dvs. miljöer som innehåller mer än två olika landskapselement, t.ex. brynmiljöer som innehåller både skog och öppen mark.

• Utdöenden sker för alla arter vars förekomstarea och utbredningsområde minskar. Det betyder att fler arter än de som är kategoriserade som nationellt utdöd (RE) kan ha dött ut lokalt och regionalt.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR