Nyheter

2012-07-31

Miljödomstolen säger nej till asfaltering på Getteröns flygplats

I samband med evenemanget Wheels & Wings på Getterön i mitten av juli flög man med ett drakenplan över reservatet, något som orsakade panik bland fåglarna. Foto: Marie Ekman Bäcklund

 

I slutet av juli kom en dom från Mark- och miljödomstolen som innebär att flygklubben i Varberg inte får asfaltera landningsbanor på Getteröns flygplats. Flygplatsen gränsar på två sidor till Getteröns naturreservat som är ett Natura 2000-område. En kommunal nämnd i Varberg hade godkänt asfalteringen, men beslutet överklagades av bl.a. grannar till flygplatsen.

Domen är intressant ur flera synvinklar när det gäller naturskydd. En sådan är att domstolen kraftigt kritiserar det sätt som kommunen handlagt ärendet:

”Vi kan alltså inte på föreliggande utredning finna att kommunen har visat att verksamheten efter de anmälda ändringarna uppfyller miljöbalkens hänsynsregler, vare sig vad gäller inverkan på omgivande boendemiljö eller på naturmiljön (naturreservatet).”

Domstolen slår också fast att särskilda krav måste gälla när en verksamhet kan påverka ett Natura 2000-område:

”Vi vill påpeka att bristen på fullgod utredning framstår som särskilt vansklig med hänsyn till att naturreservatet är ett Natura 2000-område. Sedd i belysning av den underliggande artikel 6.3 i habitatdirektivet måste 7 kap. 28 a § miljöbalken läsas som att den prövande myndigheten inte kan tillåta en verksamhet utan en tillfredsställande utredning om dess effekter på Natura 2000-området.”

Domen kan överklagas till Mark- och Miljööverdomstolen senast den 13 augusti i år.

 

Anders Wirdheim

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR