Nyheter

2011-08-26

Missa inte anmälan: Hotad biologisk mångfald i skog(3)

Vi inbjuder till en konferens kring aktuella naturvårdsproblem med anknytning till skog och träd. Det är ett samarrangemang mellan Svenska Botaniska Föreningen (SBF), Sveriges Ornitologiska Förening (SOF), Sveriges Mykologiska Förening (SMF) och Sveriges Entomologiska Förening (SEF).

  

Tidpunkt: 12-13 november 2011
Plats: Karolinska skolan, Örebro (ligger några kvarter från Örebro Centralstation)
Logi: Livin vandrarhem och hotell (kvarteret bredvid Karolinska skolan)

 

Programteman

Konferensen är delad i fyra teman. Det första avser att ge en bild av läget 2011 genom att belysa trender och hot som är aktuella. Hur ser utvecklingen för fågelfaunan ut? Vad sker med marksvampar i skog som inte störs av brand? Vad sker med nyckelbiotoper och andra värdefulla områden i skogslandskapet? Hur ser skogens struktur ut nu med avseende på olika variabler jämfört med tidigare decenniers skog?

Efter detta kommer vi att ha ett tema med presentationer som belyser problem och lösningar i den brukade skogen. Varför minskar fågelarter som förr var vanliga? Vad händer med marksvamparna i skog med kalhyggesbruk och finns det lösningar i form av annat brukande? Vilka lärdomar finns det att dra vad gäller barkborreproblemen efter stormarna Gudrun och Per?

Dag två kommer vi att närmare gå in på landskapsekologiska perspektiv när det gäller skogs- och trädanknutna naturvärden. Vad kräver olika arter i form av livsmiljö för att finnas i ett landskap? Detta belyses med ett antal olika studier av representanter från olika organismgrupper. Vi tittar också närmare på svampassociationer i lågor och nedbrytningsscenarier i dessa. Vad bristen på brand leder till för insekterna ska vi också få belyst liksom vad man kan göra för att hjälpa störningsberoende hotade kärlväxter i skogen.

Ingen som har varit verksam i svensk naturvård de senaste åren har kunnat missa den diskussion och de meningsskiljaktigheter som funnits när det gäller hur den skyddade (NR och NP) svenska skogen ska skötas eller förvaltas. Vi tänkte inte ducka för den problematiken men istället för att köra i nedslitna spår så har vi som sista tema bett ett antal personer utveckla sin vision av vad de skulle göra med den svenska skyddade skogen under 15 år framöver och med tillgång till hela anslaget för skötsel och förvärv av mark. Vi har valt personer utanför de ansvariga myndigheterna för att de ska kunna ta ut svängarna.

Ett detaljerat schema kommer att publiceras på SBF:s hemsida.

  

Praktisk information

Kostnader: Kostnaden för konferensen är 600:- och det inkluderar all mat under konferensen och alla föreläsningar. Det står alla fritt att ordna egen logi men vi har bokat hela Livin hotell och vandrarhem under den berörda helgen. Kostnaden för vandrarhemsstandard är 250:- per natt och kostnaden för hotellstandard är 600:- per natt. Logikostnaden betalas på plats i vandrarhemmet/hotellet och ingår ej i konferenspriset.

Resan till och från Örebro ordnar och bekostar du själv.

Kommunikationer: Det finns bra tåg- och bussförbindelser till Örebro. Logi och konferens äger rum bara några kvarter från buss/järnvägsstation. För er som åker bil så går såväl E20 som E18 förbi Örebro.

 

Anmälan

Du kan anmäla dig genom att gå in på föreningens hemsida www.sbf.c.se där du kan ladda ner anmälningsdokumentet. Du kan sedan maila in den ifyllda anmälan till leif.andersson@pro-natura.net eller skriva ut den, fylla i och skicka den till Leif Andersson, Halna 27, 545 93 Töreboda. Om du inte har tillgång till Internet och dator så kan du ringa till Leif Andersson (tel se nedan) och anmäla dig. Deltagarantalet är begränsat till 120 personer.

Sista anmälningsdag är 30 september. Efter bekräftelse på att du kommit med måste du senast den 15 oktober betala in konferensavgiften på Svenska Botaniska Föreningens plusgirokonto 11 44 68-2. Var noga med att ange ditt namn och ”novemberkonferensen” när du gör inbetalningen.

 

Kontaktpersoner från de olika föreningarna

SBF: Leif Andersson (leif.andersson@pro-natura.net, 0506-14301, 070-6571746), Stefan Grundström (stefan.grundstrom@hotmail.com, 070-6960278), Göran Mattiasson (goran.mattiasson@telia.com, 046-128835),

SOF: Åke Persson (ake.persson@borlange.se, 070-3253002, Åke Petterson (ake.pettersson50@telia.com, 070-5796380)

SMF: Kill Persson (kill.persson@telia.com, 035-59463, 070-3216222),

SEF: Hans Karlsson (ka.hans@telia.com, 0485 -320 32, 070 - 592 47 73).

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR