Nyheter

2014-10-16

Naturvårdsverket står fast: Ingen dispens för skidanläggning i Skorvdalen(5)

Kungsörnsboet i Skorvdalen. Förra året, 2013, var ett dåligt år för kungsörnarna i så gott som hela fjällkedjan. Örnparet i Skorvdalen lyckades, som ett av få par i södra fjällkedjan, åter producera en unge. Foto: Bengt Warensjö

 

I ett yttrande till Mark- och miljööverdomstolen vidhåller Naturvårdsverket att det inte ska ges någon dispens från artskyddsförordningen för byggande av en stor turistanläggning i Skorvdalen i Härjedalens kommun. Projektet, som går under namnet Örndalen, fick nej i den lägre instansen Mark- och miljödomstolen, men bolagets företrädare överklagade beslutet. Naturvårdsverket skriver att projektet inte uppfyller kraven för dispens och man pekar särskilt på kungsörnens utsatta läge i norra Sverige.

 

Skorvdalen är ett oexploaterat område på gränsen mellan skogsland och fjäll med höga naturvärden. Där finns såväl björn som lodjur, och området hyser också den södra fjällvärldens mest produktiva kungsörnspar. Att just detta par är så produktivt visar att området hyser särskilt höga biologiska värden eller att det aktuella paret har goda genetiska egenskaper, skriver Naturvårdsverket. Detta är också avgörande för bedömningen om dispensmöjligheter. Par eller revir som detta är mycket viktiga för den lokala, men ofta även för den regionala, bevarandestatusen, alldeles särskilt som det handlar om en art som är utsatt för negativ mänsklig påverkan.

 

I svaret betonar Naturvårdsverket att utvecklingen för kungsörnen i norra Sverige är oroande. Häckningsframgången är låg, och det är många faktorer som hotar de vuxna örnarna. Naturvårdsverket pekar på skogsbrukets negativa påverkan, tågdöd, eldöd, kollisioner respektive habitatförluster på grund av vindkraftsetablering, illegal förföljelse, blyförgiftning och ett försämrat födounderlag.

 

Den sistnämnda faktorn utvecklas särskilt i Naturvårdsverkets svar. Verket uttrycker oro över vikande stammar av flera av kungsörnens viktigaste bytesdjur liksom över att gnagarsvängningarna minskat väsentligt under senare decennier. Under goda gnagarår ökar stammarna av skogsfågel och hare eftersom andra rovdjur då koncentrerar sig på lämmel och sork. Detta gynnar kungsörnen. Men en osäker framtid, som blir än osäkrare om även klimateffekter vägs in, måste enligt Naturvårdsverket tillmätas stor betydelse när kungsörnens långsiktiga bevarandestatus bedöms. Den tilltänkta exploateringen kommer dessutom att minska födounderlaget ytterligare genom störningar, habitatförlust, fragmentering med mera.

 

Slutligen betonar Naturvårdsverket att det krävs tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse för att dispens ska kunna ges från Artskyddsförordningen. Några sådana skäl föreligger inte i detta fall.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR