Nyheter

2014-02-28

Nej till vindkraft på Stora Middelgrund i Kattegatt(2)

Mycket stora mängder sjöorrar övervintrar vid Stora Middelgrund liksom betydande mängder med tordmular och sillgrisslor. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

I samband med ett samrådsförfarande säger BirdLife Sverige ett bestämt nej till en vindkraftsetablering på Stora Middelgrund i Kattegatt. Anledningen är att detta område, likt andra utsjöbankar, har mycket stor betydelse för övervintrande sjöfåglar, inte minst änder och alkor. Dessutom ligger en betydande del av den tänkta exploateringen inom ett Natura 2000-område. Här återges en del av yttrandet till exploatören:

 

”De fågelundersökningar som ligger till grund för miljökonsekvensbeskrivningen bekräftar att Stora Middelgrund utgör ett viktigt födosöksområde för sjöfåglar, inklusive ett flertal arter som finns upptagna i bilaga 1 till EUs fågeldirektiv och/eller på den svenska rödlistan. Stora Middelgrund exemplifierar således de grunda havsområden som, trots att de är få till antalet och täcker en mycket begränsad yta, har stor ekologisk betydelse bl.a. för att de håller internationellt betydelsefulla nivåer av sjöfåglar.

Inventeringar under åren 1988 – 1993 visade att minst tio arter förekom i Norra Kattegatt med sådana antal (>1 procent av regionens population) att de betraktas som internationellt betydelsefulla områden för respektive arter. Exempelvis uppskattades i medeltal närmare en halv miljon sjöorrar befinna sig i området, vilket utgör 38 procent av det europeiska vinterbeståndet. (Under en vinter räknades inte mindre än 940 000 sjöorrar på den danska sidan av Kattegatt.)

Sillgrissla och tordmule förekommer också i betydande antal på Stora Middelgrund. I januari 1992 och 1993 beräknades antalet sillgrisslor i Kattegatt till 66 000, varav 35 procent återfanns på Middelgrunden. Antalet tordmular angavs vid samma inventering vara 130 000, varav hälften på Middelgrunden. För båda dessa arter utgör dessa antal betydande andelar av deras respektive europeiska populationer.

Det finns tydliga belägg för att sjöfåglar undviker vindkraftparker till havs (se t.ex. syntesrapporten Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss, Naturvårdsverket/Vindval 2011, samt referenser däri), varför en etablering inom ett betydelsefullt område innebär en betydligt större habitatförlust än själva anläggningens yta. SOF hävdar att samtliga grunda utsjöbankar med höga fågelvärden ska undantas från exploatering.

Stora Middelgrund har pekats ut som Natura 2000-område enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Direktivens syfte är att bevara de mest betydande naturvärden som finns inom unionens yta, för övrigt en av de mest exploaterade regionerna på Jorden. Vi måste därmed lägga stor vikt vid att behålla de relativt få värdefulla naturområden som finns kvar. SOF motsätter sig etablering av vindkraft inom Natura 2000-områden.

En i sammanhanget betydande dom fattades i höstas av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt angående vindkraftsetablering i Natura 2000-området Finngrunden (mål nr M 3905-12). Domstolen fastslog att tillstånd i Natura 2000-områden bara kan ges om den skyddade miljön inte skadas. Mark- och miljööverdomstolen beviljade inte prövningstillstånd, vilket bör tolkas som att den inte finner anledning att betvivla riktigheten i domen, som därmed bör vara vägledande. Noterbart är att vindkraftparken på Stora Middelgrund bedöms ha betydligt större påverkan än vad etableringen på Finngrunden skulle ha haft.”

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR