Nyheter

2013-12-12

Nu går det utför även för Polens jordbruksfåglar(5)

Blåkråkan har minskat kraftigt i Polen under senare decennier och kan vara på väg att försvinna som häckfågel. Fågeln på bilden fotograferad i Extremadura i Spanien. Foto: MIkael Arinder/Skånska bilder

 

När det västeuropeiska jordbruket rationaliserades kraftigt under andra halvan av 1900-talet, innebar det att många jordbruksfåglar minskade kraftigt i antal. Då sades det också ofta att bestånden inte var hotade eftersom de olika arterna fortfarande hade mycket stora populationer i östra Europa med det mera ålderdomliga jordbruk som bedrevs där. Men efter EU-inträde och en anpassning till rådande marknadsförhållanden, minskar nu även Östeuropas jordbruksfåglar i snabb takt. Det visar en sammanställning från det polska övervakningsprogrammet.

 

I dagarna har resultatet från inventeringarna 2012 och 2013 presenterats i Buletyn monitoringu przyrody. Den polska fågelinventeringen består av 19 olika delar som tillsammans tillräckligt väl täcker 162 häckande arter (65 % av landets häckfåglar) samt 30 genomflyttande eller övervintrande arter. Mer än 800 inventerare täckte drygt 1550 områden de båda åren.

 

Sedan millennieskiftet har man noterat en 20-procentig tillbakagång hos de arter som klassas som jordbruksfåglar. Det är en minskning som är kraftigare än i västra Europa, vilket inte är förvånande med tanke på den snabba omställningen av det polska jordbruket. Även arter som är knutna till våtmarker minskar. Där visar en sjuårig studie på en årlig tillbakagång på i genomsnitt 1,5 %, och en minskning med totalt 10 % sedan 2007.

 

Bland de arter som minskat mest i Polen nämns blåkråka, ängshök och kungsfiskare, men även råka, vaktel, flodsångare och näktergal går markant tillbaka. Från svensk horisont kan det verka märkligt att både vaktel och flodsångare minskar i Polen eftersom dessa båda arter haft några mycket goda år i Sverige under senare tid.

 

Blåkråkan är på väg att helt försvinna som polsk häckfågel. Idag återstår endast 25–30 par som finns i två områden i de östra delarna av landet. För drygt 30 år sedan (1980) uppgick beståndet till ca 1000 par.

 

Naturligtvis finns det även jordbruksanknutna arter som ökar i Polen. Tre av dessa är grågås, trana och sångsvan, dvs. fåglar som även ökat markant hos oss och som har det gemensamt att de särskilt under vinterhalvåret gynnas av det storskaliga europeiska jordbruket. Ännu en art som går det mycket bra för i Polen, liksom i Sverige, är rödstjärten.

 

Medan de flesta jordbruks- och våtmarksfåglar har det tufft i Polen är utvecklingen en annan i skogsmiljöer. De skogsanknutna fåglarna visar snarare en svag uppgång än en minskning.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR