Nyheter

2014-04-02

Nu tar EU upp regeringens kungsörnspolitik(2)

EU-kommissionen kommer nu att titta närmare på hur Sveriges regering hanterat kungsörnen i samband med att en ny rovdjurspolitik beslutats. Ung kungsörn. Foto: Thor Østbye

 

Sedan den svenske EU-politikern Carl Schlyter (Mp) ställt ett par frågor till EU:s miljökommissionär Janez Potocnik, måste nu den svenska regeringen redogöra för varför man ändrade synen på kungsörnen i samband med den rovdjursproposition som antogs strax före jul. I beslutet sades att kungsörnen uppnått gynnsam bevarandestatus i landet. Det infördes också begreppet referensvärde, som för kungsörnen skulle vara 150 par.

 

Alla som följt denna fråga vet att regeringen hade vissa bryderier innan de lyckades förklara vad som avsågs i propositionen. Innan riksdagen fattade beslut, gjordes också flera klargörande i utskottsbehandlingen. Carl Schlyter är en av våra mest erfarna EU-politiker, bl.a. vice ordförande i EU:s utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. I den fråga han lämnat till kommissionen ges följande bakgrund:

 

”I den rovdjursproposition som den svenska regeringen lagt fram och som nyligen godkändes av den svenska riksdagen slår Sverige fast att gynnsam bevarandestatus för kungsörn (Aquila chrysaetos) är uppnådd. Därutöver ändras även referensnivån för gynnsam bevarandestatus.

Förändringen medför en radikal minskning där referensvärdet fastställs till 150 lyckade häckningar per år, mot tidigare fastlagda 600 årliga häckningar. Riksdagen har slagit fast att kungsörnens hävdbetingade utbredning i Sverige är hela landet. Regeringen hävdar även att kungsörnen har utbredning över hela landet, något som det inte finns vetenskapliga belägg för (utbredningen uppgår till ca 40 % av Sverige).”

 

Carl Schlyter ställer också tre raka frågor till kommissionen:

 

”Anser kommissionen, exempelvis med beaktande av artikel 2 i fågeldirektivet, att Sveriges radikala förändring av referensvärdet för gynnsam bevarandestatus för kungsörn är förenligt med EU:s regler och ambitioner på detta område?

Anser kommissionen att Sveriges utpekande av utbredningsområdet för kungsörn, som saknar vetenskapliga belägg, är förenligt med EU:s regler och ambitioner på detta område?

Avser kommissionen vidta några åtgärder mot bakgrund av Sveriges dramatiska minskning av referensvärdet för gynnsam bevarandestatus för kungsörn samt gällande hur utbredningsområdet fastställts?”

 

Svaret från EU-kommissionen, som kom häromdagen, lyder så här:

 

”Kommissionen var inte medveten om den svenska regeringens avsikt att ändra referensnivån för gynnsam bevarandestatus för kungsörn, utan känner endast till de referensvärden som anges i den senaste genomföranderapporten enligt artikel 12 i fågeldirektivet, som lämnades in i slutet av 2013. Kommissionen kommer att be de svenska myndigheterna om mer information om dessa ändringar.”

 

Med det språkbruk som tillämpas inom EU i dessa sammanhang, kan svaret tolkas som att man verkligen avser att granska ärendet och se hur regeringen agerat.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR