Nyheter

2015-07-12

Ny häckplats för tretåig mås i Sverige(5)

Tretåiga måsar på en av Nidingens fyrar. Foto: Hans Falklind/N.

 

Sveriges tredje häckplats för tretåig mås (och den andra som nu är aktiv) har påträffats på Fladens kassunfyr i Kattegatt (belägen 6 sjömil eller 11 km sydsydväst om Nidingen). Personal från Sjöfartsverket som var ute för underhållsarbete kunde konstatera att minst tre par häckade i fyrens fönsternischer och att de hade dunungar. Sedan 1967 finns en koloni på Nidingen, och tillfälligt häckade ett par även på en mindre ö utanför Onsalahalvön på 1960-talet.

 

Etableringen på Nidingen 1967 var en följd av att arten börjat häcka i den danska delen av Kattegatt 1941. Det var på Hirsholmerne utanför Fredrikshavn och utgjorde de första häckningarna i Danmark. Etableringen tros ha berott på att ändrade fiskemetoder gynnade arten. Från Hirsholmerne spred sig de tretåiga måsarna 1955 även till den lilla ön Nordre Rønner som ligger norr om Læsø. Där kulminerade kolonin i början av 1980-talet, då den omfattade cirka 100 par.

 

En av fåglarna som slog sig ner på Nidingen 1967 var ringmärkt som bounge på just Nordre Rønner, och även därefter visade det sig förekomma ett omfattande utbyte mellan danska kolonier och Nidingen. Fram till 1999 hade inte mindre än 61 danskmärkta fåglar avlästs på Nidingen, samtliga ringmärkta på Nordre Rønner. Även tre fåglar märkta i England har senare häckat på Nidingen.

 

I den mån detta utbyte fortsätter nu under 2000-talet, är avståndet mellan kolonier betydligt längre än vad det var fram till 1990-talet. Såväl kolonin på Hirsholmerne som den på Nordre Rønner har nämligen övergivits, och den närmaste danska kolonin finns numera i Hitshals hamn på nordvästra Jylland. Kolonin på Hirsholmerne övergavs 1974 efter återkommande angrepp från råttor, medan orsaken till att Nordre Rønner övergavs inte är känd. Den sista häckningen där genomfördes 1996. Idag hyser Danmark tre kolonier. Förutom den i Hirtshals hamn finns en mindre koloni i Hanstholms hamn och en större med 400–500 par på Bulbjerg öster om Hanstholm.

 

De svenska kolonierna är således numera mycket isolerade, men trots detta har kolonin på Nidingen behållit sin numerär under 2000-talet, och nu har alltså även en nyetablering konstaterats längre söderut i Kattegatt.

 

(AW)

 

Källor: Nidings fågelstation på Facebook och Hallands fågelatlas.

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR