Nyheter

2014-02-03

Orre – veckans fågel (2)

Orrtupp i vintrig björk. Under vintern äter orren gärna björkknopp. Foto: Anders Wirdheim

 

Orren är en av de fåglar som verkligen förmår att prägla ett helt landskap. En tidig vårmorgon i närheten av en högmosse kan nejden genljuda av orrspel. Det låter som att det kommer från många håll samtidigt, och spelet böljar fram och åter. En gång i tiden hördes orrspelet över snart sagt hela landet, men numera är orren försvunnen i stora delar av södra Sverige. Däremot går det ganska bra för orren från Svealand och norrut.

 

Orren är i huvudsak knuten till skog med stora inslag av myrmark. För drygt 100 år sedan, när ljunghedarna fortfarande bredde ut sig över betydande delar av södra Sverige, fanns orren även på hedar i Götalands slättbygder, lokalt ända ut till kusten. Så är det inte idag. I Götaland är orren numera begränsad till Sydsvenska höglandet samt till andra större, sammanhängande skogsområden.

 

Det finns sannolikt flera orsaker till orrens tillbakagång i söder. Den allvarligaste är troligen den successiva igenväxning av öppna marker i skogsbygden som skett under senare decennier. Denna har i sin tur flera orsaker: nedläggning av jordbruk, skogsdikning och i viss mån även kvävenedfall. Den sistnämnda faktorn har betydelse främst på områden som förblivit opåverkade av direkta ingrepp, t.ex. myrar och mossar.

 

I mellersta och norra Sverige etablerar orren sig ofta på större hyggen i skogsbygden. Men detta är ovanligt i söder eftersom skogens omloppstid är betydligt kortare än längre norrut. I södra Sverige blir tiden för hygge och därpå följande ungskog för kort för att kunna hysa livskraftiga bestånd av häckande orre.

 

I landet i stort anses orren ha minskat kraftigt under andra halvan av 1900-talet, medan det skett en stabilisering på en lägre nivå det senaste decenniet. Minskningen under förra seklet gällde även våra grannländer, och orren är idag utgången eller har enbart tynande förekomster i Danmark, Tyskland, Holland och Belgien.

 

De svenska bestånden fluktuerar något mellan åren. Detta beror sannolikt såväl på förekomsten av smågnagare som på vädret. Under år med gott om smågnagare överlever fler orrkycklingar än annars eftersom rävar och andra predatorer då inriktar sitt födosök på gnagare. Är det däremot ont om gnagare, blir trycket från rovdjuren större på markhäckande fåglar. Orrkycklingarna är också känsliga för dåligt väder när de är nykläckta (under försommaren). De små insekter och spindlar, som då utgör kycklingarnas huvudföda, är både färre och svårare att finna om vädret är regnigt och svalt.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR