Nyheter

2014-02-07

Skarp kritik från SOF mot vindkraft vid Albrunna på Öland(2)

En lokalisering av sex vindkraftverk vid Albrunna på södra Öland är mycket olämplig, bland annat med tanke på det kraftiga flyttfågelsträck som passerar genom området. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

SOF yrkar tillsammans med Ölands Ornitologiska Förening (ÖOF) att Mörbylånga kommuns beslut om tillstånd att uppföra sex vindkraftverk vid Albrunna på södra Öland upphävs. Fågelsträckens omfattning genom det tilltänkta vindkraftsområdet är av sådan dimension att det enligt försiktighetsprincipen inte kan anses försvarbart att bygga vindkraftverk där. Dessutom förekommer flera för vindkraft särskilt känsliga rovfågelarter i närheten av den planerade anläggningen. SOF och ÖOF hävdar att platsen inte uppfyller kravet om lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. Att detta krav måste tillgodoses har slagits fast av Mark- och miljööverdomstolen. Befarad påverkan på flera av de aktuella arterna kräver dessutom dispens från Artskyddsförordningen.

 

SOF och ÖOF hänvisar också till det beslut som länsstyrelsen i Kalmar län fattat om fyra vindkraftverk vid Bottorp och Hagby på fastlandssidan av Kalmar län. Länsstyrelsen avslog ansökan med motiveringen ”Med beaktande av miljöbalkens lokaliserings- och försiktighetsprincip, som gör sig starkt gällande till skydd för fridlysta och hotade arter, bedöms risken för rovfåglar så stor att den planerade vindkraftetableringen inte kan tillåtas”. SOF och ÖOF delar länsstyrelsens uppfattning och hävdar att samma skäl till avstyrkan, men med ännu starkare argument, finns för de föreslagna sex vindkraftverken vid Albrunna.

I ett annat vindkraftärende, som gäller en stor anläggning i Kattegatt utanför Falkenberg, kräver SOF att det måste göras noggrannare och mera omfattande fågelstudier. SOF anser att de studier som genomförts inte är tillräckliga för att bedöma i vilken omfattning flyttfåglar passerar genom den planerade anläggningen. De tio redovisade dagarna (sex på våren och fyra på hösten) täcker endast in en bråkdel av de 10 000-tals ejdrar och sjöorrar samt 1000-tals svärtor och tärnor som passerar varje vår. Vidare inkluderas exempelvis inte det omfattande sträck av lommar som passerar. Dessutom är det betydande flyttstråk som under hösten passerar över Morups Tånge i sydvästlig riktning mot Danmark, och omvänt ankommer Morups Tånge på våren, endast flyktigt omnämnt.

 

SOF yrkar därför att Mark- och miljödomstolen inte meddelar tillstånd att uppföra vindkraftsparken ”Kattegatt Offshore”. Fågelsträckets omfattning genom det tilltänkta vindkraftsområdet samt dess betydelse för övervintrande sjöfåglar behöver studeras i större omfattning innan några beslut kan tas om huruvida platsen uppfyller kravet om lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. 

 

De fågelundersökningar som genomförts för en planerad och mycket stor vindkraftsanläggning utanför Falkenberg har stora brister och därför begär SOF att Miljödomstolen inte ger något tillstånd. Foto: P-G Bentz/sturnus.se
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR