Nyheter

2013-03-20

Skarp kritik mot storskaligt skarvförsök i Roxen(4)

Sveriges Lantbruksuniversitet vill genomföra ett storskaligt, treårigt, försök som går ut på att helt eliminera storskarvarna i sjön Roxen. Detta skall ske genom jakt, omfattande skrämselåtgärder med ljud, mänsklig närvaro och grön laser! Foto: John Larsen

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har ansökt om ett treårigt försök som, bl.a. med hjälp av grön laser, går ut på att helt få bort skarvarna från Roxen i Östergötland. Syftet sägs vara att studera hur detta skulle påverka fisksamhället i sjön. Nu riktar Östergötlands Ornitologiska Förening (ÖgOF) mycket hård kritik mot planerna: De är dåligt underbyggda och försöket riskerar att allvarligt skada även andra arter. Dessutom har studien allvarliga metodfel enligt ÖgOF.

 

 

Flera av skarvkolonierna i Roxen finns vid Svartåmynningen. Området är naturreservat, Natura 2000- och Ramsarområde. Där finns bland annat Sveriges nordligaste och Östergötlands enda häckningsplats för rödspov, rödlistad som akut hotad (CR). ÖgOF skriver: ”Det är enligt vår uppfattning omöjligt att hålla alla skarvar borta från sjön utan att också störa rödspovarna och andra häckande och rastande fåglar i området. Detta anser vi är oacceptabelt och strider mot såväl reservatsbestämmelser som EU:s naturdirektiv, vilka Sverige är bundna att följa.”

 

När det gäller forskningsmetodiken är föreningen också mycket kritisk och skriver: ”Studien kommer svårligen att kunna leverera användbara data i sammanhanget. För det första kan vi inte se hur man ska kunna skrämma bort alla skarvar från en så pass stor sjö som Roxen under tre år utan mycket kostsamma och resurskrävande insatser. Åtminstone saknas det i projektbeskrivningen en detaljerad och realistisk plan för hur detta ska gå till. Effekter av storskalig jakt kan också komma att medföra att skarvarna flyttar till andra sjöar och till kusten (vilket vi sett tendenser till tidigare genom åren vid omfattande ingrepp i kolonier) och ändå fortsätter att fiska i Roxen. Skarvar som häckar på andra platser söker sig också till Roxen efter häckningen, och kommer kanske uppträda i större antal om de inte får konkurrens av fåglar som häckat där. Fiskuttaget från fåglarna kan därmed komma att förbli konstant.

För det andra – även om man mot förmodan skulle kunna mota bort skarvarna – kan resultat från en enda sjö knappast ha annat än marginellt värde, då både sjöar, fisksamhällen och faktorerna som påverkar dessa starkt skiljer sig mellan olika områden. Vidare är de provfisken som används som jämförelsematerial längre bakåt i tiden mycket fåtaliga och det är svårt att se hur skarvens eventuella påverkan ska kunna separeras från ”naturliga” variationer i fisksamhällena som kan vara mycket stora.”

 

ÖgOF anser vidare att det är etiskt fel att störa storskarvarna under häckningstiden och att i så stor skala försöka manipulera ett helt ekosystem. Det ska finnas mycket starka skäl att tillåta så kraftiga manipulationer, vilket saknas i detta fall.

 

ÖgOF skriver även att det finns betydligt rimligare vägar att gå om man vill forska vidare kring skarven och dess födointag. SOF:s riksomfattande inventering 2012 visade att skarvpopulationen i landet minskat med 7 % sedan 2006 och att arten minskar eller helt har försvunnit i många områden i södra och mellersta Sverige. Genom att följa fisksamhällenas och skarvarnas bestånd på platser där skarven ändå minskar skulle forskarna kunna få givna förutsättningar för studier, utan att behöva ta till storskaliga manipulationer som hotar andra höga värden.

 

I ett brev till Naturvårdsverket begär föreningen svar på hur verket ser på den föreslagna studien.

 

(AW)

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR