Nyheter

2015-01-26

Skogsbruket bakom gråsidingens minskning(5)

Pärlugglan har påverkats negativt av gråsidingens minskning. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Skogsbruk och förändrat vinterklimat är orsakerna till att flera sorkarter minskat i antal. Det gäller inte minst gråsidingen, och sorkarnas minskning påverkar i sin tur gnagarspecialister bland ugglor och rovfåglar. Bland annat har antalet häckande pärlugglor och blå kärrhökar minskat ganska markant i norra halvan av Sverige.

 

De flesta av världens skogsekosystem är påverkade av intensivt skogsbruk. Detta har lett till biotopförluster för många specialiserade arter. I norra Sverige har trakthyggesbruket varit den dominerade skogsbruksmetoden sedan 1950-talet. Gamla, flerskiktade skogar har ersatts av unga, enkelskiktade monokulturer. I en ny avhandling vid SLU har Magnus Magnusson studerat tre cykliska sorkarter i relation till kalhyggesbruket.

 

Fokus i Magnussons avhandling ligger på gråsiding (Myodes rufocanus), men även åkersork (Microtus agrestis) och skogssork (Myodes glareolus) har studerats.

Under 1970- och 1980-talen minskade gråsiding markant i täthet och utbredning. Åkersork minskade också medan skogssork, som är värddjur för Puumala hantavirus (PUUV) som orsakar sorkfeber, inte hade en lika markant nergång som gråsiding och åkersork.

 

Gråsiding föredrar gamla tallskogar och blockfält. Denna biotoptyp är viktig för lokala populationer. På landskapsnivå är det viktigt för arten att stora fläckar av gammal skog och blockfält hänger ihop. Gråsidingen söker skydd bland block och stenar från flygande rovdjur som pärluggla.

 

I avhandlingen visas att den sammanlagda mängden huggen skog sedan 1970-talet i olika landskap har haft en direkt koppling till gråsidingens minskning. Åkersork, som också minskat under perioden, påverkas inte negativt i någon särskild utsträckning av skogsbruk. Här verkar istället vinterförhållanden vara viktiga. I Sverige har vintrarna varit varmare än genomsnittet under större delen av perioden från 1989 till 2009.

 

– När vi fick två snörika och kalla vintrar 2010 och 2011 återkoloniserade åkersorken stora delar av undersökningsområdet, säger Magnus Magnusson.

 

Trakthyggesbruket påverkar också skogssorkar som bär på sorkfeber. I skogslandskap med mycket huggen skog fanns få infekterade skogssorkar på våren vilket tyder på att vinteröverlevnaden är sämre i sådana områden.

 

– Det går ändå inte att hävda att risken för sorkfeberutbrott minskar med ett ökat avverkningstryck utan att fler faktorer vägs in. När gråsiding och åkersork, som är dominanta gentemot skogssork, minskar i antal kan även risken för att sorkfeber sprids mellan individer av skogssork öka. Det är även möjligt att den minskade förekomsten av pärluggla sedan 1980-talet lett till att en större andel infekterade skogssorkar överlever predation, säger Magnus Magnusson.

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR