Nyheter

2014-05-26

Snart prövas Artskyddsförordningen i högsta instans(2)

I Skorvdalen finns det mest produktiva kungsörnsreviret i den södra delen av fjällkedjan. Bilden tagen i samband med ringmärkning av ungen 2013.

 

När Mark- och miljödomstolen inom den närmaste framtiden ska avgöra frågan om exploatering av Skorvdalen i Jämtlands län, innebär det också att domstolen anger var ribban ska ligga när det gäller Artskyddsförordningen. Ett ja till projektet innebär att ribban sänks väsentligt, ett nej att denna förordning motsvarar sitt namn och innebär en stark naturvård.

 

"En mycket osäker framtid för en stor alpinanläggning kan inte utgöra ett så påtagligt allmänintresse att anläggningen ska ges dispens från artskyddsförordningen." Det skriver BirdLife Sverige i ett yttrande till Mark- och miljööverdomstolen. Ärendet som kallas Örndalen, men som gäller Skorvdalen i Jämtlands län, ska nu avgöras av högsta instans. I tidigare beslut har länsstyrelsen först sagt ja och Mark- och miljödomstolen därefter sagt nej till projektet.

 

När BirdLife Sverige överklagade länsstyrelsens ja, utgjordes grunden i överklagan av konstaterandet att en anläggning för alpin skidåkning inte kan vara skäl för dispens från artskyddsförordningen. Mark- och miljödomstolen kom fram till samma sak: ”Mark- och miljödomstolen anser sammantaget att det i målet inte visats att allmänintresset av en exploatering av Örndalen är av sådan påtaglig vikt att tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse kan anses föreligga.” Domstolen konstaterade då också att dispensmöjligheten bör förbehållas fall där ett mycket påtagligt allmänintresse gör sig gällande mot naturvårds-och bevarandeintresset.

 

I vår nya inlaga begär vi att hänsyn måste tas till de senaste årens vikande liftkortsförsäljning och överetableringen av fritidstomter i fjällvärlden. Som alla huvudsakligen privatfinansierade projekt finns också en risk att Örndalen Exploatering AB går i konkurs vilket torde stå i motsatsförhållande till ”tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse”.  

 

BirdLife Sverige hänvisar också till en exploatering i Härjedalens grannkommun Älvdalen. Där finns projektet Himmelsfjäll som startades 2007, invigdes i februari 2011 och var planerat till 18 liftar, 30 nedfarter, 10 000 bäddar och 500 årsarbeten. På samma sätt som Örndalen har man framhållit att det gäller en åretruntsatsning,, visat på synergieffekter med den närliggande anläggningen Idrefjäll och att kommunen är en viktig samarbetspartner. Men det är inte så mycket som hänt de tre år som gått efter invigningen. Två korta nedfarter och en lift är färdiga. Vid de andra nedfarterna har man inte tagit bort stubbar och stenar och inga liftar har monterats. En del vägar har byggts och Älvdalens kommun har dragit vatten och avlopp. Ingen centrumanläggning har uppförts och det planerade hotellet har inte påbörjats. Idag arbetar det ca två personer inom området.

 

Lagstiftningen kräver också att en exploatör måste utreda alternativa lokaliseringar. I det här fallet hävdar bolaget att någon sådan inte finns, men liksom Mark- och miljödomstolen gjort i sin dom konstaterar BirdLife Sverige att det inte visats att Skorvdalen är det enda exploateringsbara området.

 

(AW)

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR