Nyheter

2013-06-18

SOF överklagar stort alpinprojekt i Härjedalen(4)

Kungsörn. Foto: Per Smitterberg
Tillsammans med Jämtlands Ornitologiska Förening och Kungsörn Sverige överklagar SOF ett beslut i länsstyrelsen om att tillåta exploatering av ett stort område i Härjedalen. I området häckar ett kungsörnspar och länsstyrelsen har medgett dispens från artskyddsförordningen, vilket bara ska kunna ges vid ”allt överskuggande allmänintresse”, men beslutet rymmer flera andra märkligheter.

 

 

Redan exploateringsprojektets namn kan ses som både en paradox och något av ett hån mot såväl örnarna som naturvården. Det område som ska exploateras heter Skorvdalen, men det namnet har uppenbarligen inte känts så tilltalande för exploatörerna som i stället kallar projektet Örndalen. Projektet har även fått ekonomiskt bidrag från länsstyrelsens näringslivsavdelning. Trots detta har näringslivsenheten vid länsstyrelsen deltagit i beslutet, något som rimligtvis inneburit risk för jäv.

 

I överklagan som sänts till Mark- och Miljödomstolen skriver SOF:

”EU-kommissionen kräver av medlemsstaterna att artskyddsreglerna tillämpas mycket strikt (läs t.ex. dom M 2682-11) och det framgår tydligt att dispenser för allt överskuggande allmänintresse skall tillämpas mycket restriktivt. Sådana skäl är att skydda grundläggande intressen i människors liv, såsom hälsa, säkerhet och miljö, är grundläggande för staten eller samhället eller rör särskilda förpliktelser i samband med offentliga tjänster. Det är enbart dessa allmänna intressen som kan ligga till grund för dispens enligt miljöbalken och EU-direktiven, inte exploateringar som projektet Örndalen, som gynnar företag och/eller enskilda personer. Därmed strider beslutet från länsstyrelsen i Jämtlands län mot lagstiftningen och våra unionsrättsliga förpliktelser. Vi vill även poängtera att det är högst anmärkningsvärt att en statlig myndighet agerar på detta sätt.”

 

I SOF:s brev till Mark- och Miljödomstolen sägs även att beslutet i länsstyrelsen inte uppfyller kraven utifrån lokaliseringsprincipen, att man inte tagit hänsyn till försiktighetsprincipen och att man inte vägt samman påverkan av den sökta verksamheten med andra pågående verksamheter.

 

Skorvdalen har flera kvaliteter än att hysa Härjedalens mest produktiva kungsörnsrevir. Det är en i stora drag orörd fjälldal med förekomst även av lodjur, järv och björn.

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR