Nyheter

2013-10-30

SOF presenterar ny vindkraftspolicy(5)

Foto: Måns Hjernquist

Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) presenterar en uppdaterad policy om vindkraft. Den betonar att vindkraftsexploatering inte kan accepteras i naturskyddade områden, inte heller i områden med höga naturvärden. Välgrundade förkunskaper och noggrann planering är avgörande för att framtida vindkraftsutbyggnad ska ske utan att hota fåglar och övrig natur. I osäkra lägen ska, i enlighet med miljöbalken, försiktighetsprincipen få råda. Grundbudskapet är därmed detsamma som i den förra versionen (från 2009), men den nya upplagan av policyn är moderniserad och kompletterad med erfarenheter från de senaste årens utveckling.

 

En viktig fråga som SOF belyser är problematiken kring partiska underlag i samband med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Då upphandlingen görs av exploatören, anlitas ofta konsulter som förväntas uttala sig positivt om den tänkta etableringen. Därmed gynnas oseriösa konsultbolag som, medvetet eller omedvetet, tonar ner exploateringens miljöpåverkan. Det finns exempel på flitigt anlitade konsulter som konsekvent bedömer effekterna av vindkraftsexploatering som acceptabla ur miljösynpunkt, ofta motiverat med slutsatser som saknar vetenskaplig grund.

 

Processen brister också i att vindkraftsbolagen själva äger konsulternas rapporter och därigenom kan välja att undanhålla resultat från offentlig kännedom. En annan problematik på samma tema är att exploatörerna själva utför de kontrollprogram som åläggs dem, något som inbjuder till ytterligare ”mörkning”.

 

För att försöka komma till rätta med några av problemen i vindkraftsprocessen föreslår SOF en öppen diskussion där alla parter (exploatörer, myndigheter, naturvårdare, forskare) har intresse av att delta. Målet är standardiserade inventeringar inför upprättandet av MKB och kontrollprogram samt bättre förståelse av långsiktig påverkan på olika fågelarter. Tydligt uppställda hänsynskriterier ska vara ett krav för att få miljöklassa vindkraftsel. Det bör ligga en stor vinst för vindkraftsbranschen i ökad trovärdig gentemot naturvården.

 

Som komplement till vindkraftpolicyn presenterar SOF ett dokument med rekommendationer kring vindkraftsexploatering, med syfte just att skapa en standard för processen. Huvudpunkterna som berörs är var vindkraft kan tillåtas, vilka inventeringar som kan krävas och hur de ska genomföras, hur resultat ska redovisas och vad som ska ingå i MKB, riktlinjer för kontrollprogram samt slutligen något om ekologisk kompensation. Sistnämnda område hoppas SOF ska få möjlighet att växa framöver, för att minska den totala påverkan på vår omgivande och livsnödvändiga miljö.

 

Policyn finns här

 

Rekommendationerna finns här 

 

(Daniel Bengtsson)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR