Nyheter

2013-03-22

SOF:s namn och logotype - underlag för diskussion på årsmötet 2013 (4)

På SOF:s årsmöte 2011 bestämdes att närmare utreda ett eventuellt byte av namn och logo. En av orsakerna till detta är att den gamla logotypen använts på felaktigt sätt och därmed blivit mindre känd. Den digitala teknikens möjligheter har inneburit att några känt sig kallade att ”snygga till” den gamla logotypen. Men det handlar också om att föreningen förändrats från att vara en ”expertorganisation” till något av en folkrörelse. Det gamla namnet uppfattas som svårt och expertbetonat av många. Det bör också sägas att frågan om byte av logotyp inte är ny utan har varit uppe till diskussion åtskilliga gånger de senaste 25 åren.


En arbetsgrupp, som utsågs av årsmötet 2011, fick i uppdrag att ta fram förslag till både nytt namn och en ny logotyp.


En första redovisning lämnades vid SOF:s styrelsemöte i januari 2012. Då beslöt styrelsen att ställa sig bakom arbetsgruppens förslag att inom en nära framtid byta namn på föreningen till BirdLife Sverige med Sveriges Ornitologiska Förening som ”undernamn”. Det beslöts också att vi bör gå vidare när det gäller vår logotyp och ta fram en modernare version med två korpar. Det bör dock betonas att styrelsen inte är enig. En ledamot vill behålla det gamla namnet och den gamla logotypen samt skärpa reglerna för användande. En annan ledamot vill se en enklare logotyp.


När förslaget om namnbyte presenterades vid årsmötet 2012 fick styrelsen ”bakläxa” eftersom flera av regionalföreningarnas representanter ansåg att man fått alldeles för lite tid på sig att diskutera frågan. Därför beslöts att frågan om eventuellt namnbyte skulle utvecklas vidare och på nytt tas upp vid årsmötet 2013. Under mellantiden fick de regionala representanterna i uppdrag att diskutera namnfrågan inom sina respektive föreningar. Samtidigt fick styrelsen klartecken att gå vidare med att ta fram en ny logotype.


Frågan om ett nytt namn och en ny logotype är intimt förknippade med varandra och går knappast att behandla var för sig. En ny logotype måste utformas utifrån föreningens namn.


Som redovisades inför årsmötet 2012 har vi under årets lopp diskuterat frågan med såväl erfaret folk inom reklambranschen som med företrädare för våra systerorganisationer i Norden. Resultatet av dessa diskussioner har gett en mycket tydlig fingervisning om att BirdLife Sverige är det bästa namnet. Genom att byta namn till BirdLife Sverige får föreningen en närmare koppling till det viktiga internationella fågelskyddsområdet. Det kan vara värt att åter relatera vad våra nordiska grannar tyckte i frågan:


Dansk Ornitologiska Forening är den äldsta och särklassigt mest etablerade av våra nordiska systerorganisationer. Föreningen ses av myndigheterna som en organisation med värdefullt expertkunnande, i högre grad än som en intresseorganisation. DOF har ett mycket inarbetat namn och en inarbetad logotyp (tofsvipor), men trots detta finns det många danska fågelskådare som inte riktigt gillar namnet. Invändningarna är ungefär de samma som här, dvs. att namnet är för krångligt och att det kanske snarare skrämmer än lockar nybörjare. 


Även i Norge är namnet Norsk Ornitologisk Forening inarbetat, trots att den föreningens historia inte tillnärmelsevis har samma anor som den danska. Tvärtom är NOF yngre än SOF (bildades 1957). Det finns numera inga egentliga diskussioner om att ändra namnet. Loggan med en strömstare (Norges nationalfågel) är också både inarbetad och populär. Det bör dock noteras att man i många sammanhang använder namnet "BirdLife Norge" liksom att föreningens webadress är www.birdlife.no och att alla e-postadresser till föreningsfunktionärer också slutar på @birdlife.no. 


Mest intressant att jämföra med är kanske Finland. Där bytte man nämligen namn från Ornitologiska Föreningarnas Förbund till BirdLife Finland för ca 15 år sedan. Efter mycken tveksamhet inför namnbytet och en del problem ”i portgången” kan man idag konstatera att namnbytet blivit en succé. Jan Södersved, informatör och chefredaktör inom BirdLife Finland säger att det bara tog ett par år innan allmänhet och medlemmar hade glömt bort att namnet en gång hade varit något annat. Det nya namnet togs således snabbt emot av både makthavare, allmänhet och de egna medlemmarna. Jan Södersved säger också att de, utan namnbytet, knappast skulle ha så många medlemmar och stödjare som idag eftersom tröskeln att komma med i BirdLife inte är så hög som att vara med i en "vetenskaplig" förening.


En invändning som restes vid årsmötet 2012 var att namnet BirdLife Sverige är något av en ”svengelsk” namnhybrid. Det ligger naturligtvis något i detta, men i vår internationaliserade värld är denna typ av svengelska inte ovanlig. Vi möter det på många håll, mest näraliggande kanske i namnet Greenpeace Sverige. Samma diskussion fanns även i Finland inför deras namnbyte, men där är det idag inga eller ytterst få som har något att invända mot namnen BirdLife Finland respektive BirdLife Suomi. Under arbetets gång har vi diskuterat en helsvensk version i form av Fågelliv Sverige, men ansett att det är ett klart sämre alternativ än BirdLife Sverige.


Den nya logotypen är utformad av Frida Nettelbladt efter förlagor (korparna) av Dan Zetterström. De båda korparna finns kvar från föreningens tidigare symbol och logotype, men de har både ett moderna utförande och är betydligt mera korplika än föregångarna. Med den nya logotypen är det även tänkt att föreningen framöver skall ha kombinationen orange/svart som signalfärger. Det finns även en svartvit version av logotypen.Anders Wirdheim


 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR