Nyheter

2013-02-26

Stark kritik mot tänkt turistanläggning i Härjedalen(4)

Det måste finnas substans i de miljömål som riksdagen slagit fast, t.ex. Storslagen fjällmiljö. Därför måste planerna på en turistanläggning i ett aktivt kungsörnsrevir avstyras, anser Kungsörn Sverige. Foto: Thor Østbye

Det kan tyckas vara syniskt, men en större turistanläggning som kallas Örndalen kommer att allvarligt hota minst ett, kanske flera, kungsörnspar i Härjedalen. Därför skriver Jämtlands Ornitologiska Förening och organisationen Kungsörn Sverige till länsstyrelsen i Jämtland och kräver att planerna på turistanläggningen avslås.

 

 

Det är ett företag som kallar sig Örndalen Exploatering AB som ansökt om dispens från artskyddsförordningen för att kunna bygga en större anläggning där det idag finns ett aktivt kungsörnsrevir. I närheten finns ytterligare ett par revir. Kungsörn Sverige skräder inte orden och anser bl.a. att planerna står i direkt strid mot de miljömål som riksdagen slagit fast. Så här formulerar riksdagen miljömålet ”Storslagen Fjällmiljö”: ”Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.”

 

Sverige uppnår idag inte detta miljömål och därför anser Kungsörn Sverige att planerna på en exploatering av Örndalen måste prövas av regeringen. Det handlar om en anläggning som innebär en omfattande exploatering av en miljö som faller under definitionen ”Storslagen  fjällmiljö”.

 

Kungsörn Sverige påpekar även att kungsörnen har problem i Sverige idag. Vi är långt från det mål som den statliga rovdjurspolitiken satt upp och vi har en tämligen omfattande årlig dödlighet som orsakas av människan. Vad värre är drabbar denna dödlighet i hög grad adulta, reproduktionsdugliga, fåglar. De studier som gjorts under 2000-talet i Härjedalen visar att den lokala kungsörnspopulationen har en reproduktion som är för låg för att kunna upprätthålla en livskraftig stam.

 

I remissvaret från Jämtlands Ornitologiska Förening sägs det bl.a:

 

"Exploatören konstaterar i sin utredning att kungsörnarna i dalgången sannolikt kommer att försvinna från de boplatser som finns i dalgången. Vi delar den uppfattningen. Som motiv för att detta är en acceptabel konsekvens anförs vidare att kungsörnen i Sverige och i länet fortsättningsvis ändå kommer att ha en stabil och positiv utveckling. Vi delar inte den uppfattningen. På längre sikt är kungsörnen utsatt för flera hot. Skogsbruket tar gradvis allt större arealer i anspråk för ett 'rationellt' skogsbruk. Det betyder att inga nya lämpliga boträd för kungsörn skapas och att befintliga försvinner. Satsningen på vindkraft pågår med ökad intensitet. Kungsörnen är den fågeln som kanske mest drabbas av vindkraftutbyggnad i länet. Därtill kommer illegal jakt som lokalt i länet har en betydande omfattning, och som man känt till i många år, men som inte kunnat stoppas."

 

 

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR