Nyheter

2015-02-25

Stort hot mot redan pressad art – veckans fågel (6)

Alfågel. De stora mängder alfåglar som övervintrar i Östersjön är mycket beroende av utgrunden, bland annat finns normalt mycket stora flockar på Södra Midsjöbanken. Foto: John Larsen

 

Nu står det klart att kraftbolaget E.ON inte gett upp sina planer på en jättelik vindkraftsanläggning på Södra Midsjöbanken i Östersjön. Tvärtom är planerna högst aktuella – en ansökan om uppförande av 300 stora vindkraftverk i området har nyligen lämnats in. Om ansökan beviljas, och planerna blir verklighet, kommer det att allvarligt hota ett av alfågelns viktigaste vinterområden i hela Europa.

 

Sedan mycket länge har betydande delar av det euroasiatiska beståndet av alfågel övervintrat i Östersjön. Det handlar i första hand om fåglar som häckar på den ryska och västsibiriska tundran. De alfåglar som häckar i den skandinaviska fjällvärlden övervintrar däremot huvudsakligen utanför den norska kusten. Östersjöbeståndet har minskat kraftigt under senare decennier, och detta bestånd finns numera upptaget på den internationella rödlistan, i kategorin Sårbar (Vulnerable). Anledningen till att alfågeln hamnat på rödlistan är just den kraftiga tillbakagången i Östersjön.

 

Alfågeln lever under vinterhalvåret huvudsakligen av musslor. Det innebär att den främst finns där vattendjupet inte är allt för stort. Det betyder i sin tur att de största koncentrationerna finns över de stora utgrunden i Östersjön, exempelvis Hoburgs bank samt Södra och Norra Midsjöbankarna.

 

Det bestånd som övervintrar i Östersjön har som redan nämnts gått kraftigt tillbaka. De fulla orsakerna till denna minskning är inte klarlagda, men omfattande och återkommande oljeutsläpp skördade enormt många offer under 1900-talets andra hälft. Även om oljeutsläppen har minskat i omfattning, sker det fortfarande utsläpp med oljedöd som följd bland alfåglarna. Så sent som för ett par veckor sedan påträffades ett större antal oljeskadade alfåglar på södra Öland.

 

En annan dödsorsak för alfåglarna i Östersjön har varit att de fastnat och drunknat i fisknät, men denna dödlighet har minskat i takt med att fisket rent allmänt gått tillbaka och genom att fiske med drivgarn inte längre är tillåtet. Misstankar finns också om att förhållandena i häckningsområdet på tundran har förändrats i negativ riktning för alfåglarna, men i det fallet handlar det bara om misstankar – det finns inga hårda fakta.

 

När det gäller vindkraft till havs vet vi att vissa fågelarter undviker närhet till byggnadsverk eller kuster. I alfågelns fall har detta varit känt länge även om den under flyttningen kan passera både nära land och genom sund. Enligt Gunnar Brusewitz fångades alfåglar under 1700- och 1800-talen i stora nät som var spända över trånga sund ibland annat Stockholms skärgård. Men samme Brusewitz återger även en ramsa från Fårö som beskrev både alfågelns vårspel och att arten undvek land: ”Alle små fuglar kumba til lands, men jag kumber all-all-aldrig.”

 

Det studier som hittills gjorts pekar också på att alfåglarna kommer att undvika de utgrundsområden som bebyggs med vindkraft. Det var också av denna anledning som Mark- och Miljödomstolen sa nej till en vindkraftsetablering på Finngrunden utanför norra Upplands kust. Beslutet överklagades av exploatören, men den högre instansen, Mark- och Miljööverdomstolen, gav inte prövningstillstånd. I det perspektivet känns det märkligt att E.ON fortsätter att driva processen kring Södra Midsjöbanken eftersom detta område är mycket viktigare för alfåglarna i Östersjön än vad Finngrunden är.

 

(AW)

 

 

En mindre del av vindkraftsanläggningen på Lillgrund i södra Öresund. Den planerade anläggningen på Södra Midsjöbanken är tänkt att bli mycket större och kommer att täcka ett stort område. Foto: P-G Bentz/sturnus.se
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR