Nyheter

2016-07-08

Strategi för kungsörn och vindkraft

 

Länsstyrelsen i Jämtlands län, som har en stark stam av kungsörn, har tagit fram en strategi för att hantera målkonflikten mellan kungsörn och vindkraft på ett rättssäkert och korrekt sätt. Målet är att uppfylla det regionala ansvaret vad gäller förvaltning och skydd av kungsörn genom bland annat artskyddsförordningen, samtidigt som förutsättningar för utbyggnaden av vindkraft skall möjliggöras. Strategin ska utgöra bedömningsgrund för Länsstyrelsens yttranden och bedömningar i ärenden som rör vindkraft och kungsörn, och kan även tjäna som underlag för andra närliggande ärenden.

 

Några punkter som tas upp i strategin är individuell bedömning av revirens betydelse utifrån häckningsframgång m.m. Högt rangordnade revir ska enligt Länsstyrelsen omgärdas med mint 10 km skyddszon, medan generell hänsyn bör vara 3–4 km (rättspraxis idag är 2 km). Områden där kunskap saknas ska inventeras och utredas noga under minst tre år av exploatören, i samråd med Länsstyrelsen. Ett område av minst 10 kilometer radie ska gälla tills ny information insamlats.

 

SOF – BirdLife välkomnar strategin som Länsstyrelsen i Jämtlands län tagit fram och hoppas att fler länsstyrelser ska följa efter. Dokumentet kan laddas ner här nedan.

 

Strategi för kungsörn och vindkraft i Jämtlands län.pdf

 

(Daniel Bengtsson)

 

 

Ingen vindkraft på norra Billingen

 

Sedan en tid har det funnits planer på att etablera en vindkraftpark på Nordbillingen mellan fågelsjöarna Hornborgasjön och Östen. Detta har bland andra vår regionalförening Västergötlands Ornitologiska Förening (VgOF) haft starka synpunkter på, då fågelsträcket över Nordbillingen är betydande. Nu har VgOF fått rätt av Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt som erkänner Hornborgasjöns betydelse som viktig fågelsjö på internationell nivå. Nordbillingen ligger dock på ett avstånd av cirka en mil från Hornborgasjön och det är således till stor del flyttstråket som motiverar domstolens avslag.

 

Så här avslutas domen: "Med hänsyn till Hornborgasjöns betydelse som fågellokal, osäkerheten kring sträckinventeringarnas tillförlitlighet samt uppgifterna om havsörnars förekomst inom området, finner mark- och miljödomstolen att Vallebygdens Vind inte har visat att den valda platsen uppfyller kravet på lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. Det saknas därmed förutsättningar att meddela tillstånd för den ansökta verksameten. Med anledning av det ska överklagandet avslås."

 

(Daniel Bengtsson)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR