Nyheter

2014-02-24

Turkduvan – veckans fågel (2)

Turkduvan kommer ofta fram till fågelmatningar vintertid. Foto: P-G Bentz/Sturnus.se

 

Den svenska fågelfaunan har många invandrare. Under 1900-talet kom ett stort antal arter österifrån, och några invandrade även från söder. Men få andra fågelarter har på kort tid svarat för en så häpnadsväckande spridning över världen som turkduvan. Under denna spridning nådde den även Sverige, där första fyndet gjordes i Halland 1949. Men efter att ha varit mycket talrik i många svenska tätorter på 1970- och 1980-talen, har turkduvan gått markant tillbaka. Den finns fortfarande kvar på många platser men i betydligt blygsammare antal än för bara några årtionden sedan. Trenden är densamma i övriga Nordeuropa, medan expansionen fortsätter på andra håll i världen.

 

Under 1900-talet utökade turkduvan sitt utbredningsområde på ett häpnadsväckande sätt. Från att ursprungligen ha hört hemma i södra Asien, troligen i Indien, hade den under 1700- och 1800-talen långsamt spridit sig västerut för att etablera sig i Turkiet. Omkring förra sekelskiftet började den långsamt sprida sig norrut över Balkan innan spridningen plötsligt tog fart på 1920-talet. På mycket kort tid lade den sedan land efter land under sina vingar, och första fyndet i Sverige gjordes vid Råö på Onsalahalvön 16 maj 1949. Två år senare konstaterades den första svenska häckningen i Harlösa i Skåne, och i början av 1960-talet var den etablerad som häckfågel från Varberg i norr till Simrishamn i sydost.

 

Därefter fortsatte spridningen, och turkduvan häckade i slutet av 1970-talet i de flesta svenska städer och många andra tätorter, även i norra Norrland. Min egen mest spektakulära observation av turkduva gjordes för övrigt på fjällheden några kilometer söder om Katterjåkks station längs malmbanan. Det var en dag strax före midsommar 1980. Vi hade stannat för att titta på ett par fjällripor, då plötsligt två turkduvor kom flygande över den kala heden från söder. De slog till en kort stund på en stor sten, men fortsatte sedan mot nordväst, kanske på väg mot Narvik?

 

Turkduvan är en kulturföljare och häckar i Sverige och övriga norra Europa uteslutande i människans närhet. Den häckar främst i trädgårdar och parker med höga träd, men det förekommer också att boet läggs i nischer på byggnader eller på balkonger. Beroendet av människan är ännu tydligare vintertid, då turkduvorna samlas vid platser med spannmålshantering eller där det förekommer omfattande utfodring.

 

Från 1980-talets början minskade det svenska beståndet kraftigt även om arten finns kvar i många av de samhällen som tidigare koloniserats. Orsakerna till tillbakagången är sannolikt flera. Flera hårda vintrar på 1980-talet decimerade beståndet kraftigt, men sannolikt har också en ökad predation spelat in. Det mönster vi ser hos turkduvan återfinns även hos flera andra snabbt expanderande arter: En mycket snabb ökning följs av en stagnation varefter beståndet minskar och stabiliseras på en betydligt lägre nivå än under toppåren. Bakom detta mönster finns förmodligen flera faktorer, bland annat ett ökat tryck från predatorer samt större påverkan av parasiter. Varken predatorer eller parasiter hinner inledningsvis anpassa sig till en nyinvandrad arts snabba expansion, men förr eller senare hinner de ifatt.

 

Ingenstans i landet är turkduvan längre talrik, och det är egentligen bara vintertid som man träffar på lite större koncentrationer. Idag hörs inte heller några klagomål på att turkduvans ljusa, trestaviga och envetet upprepade läte stör människors morgonsömn. I många svenska städer förekom det klagomål under 1970- och 1980-talen, vilket ledde till att turkduvan blev föremål för så kallad skyddsjakt av sanitära skäl.

 

(AW)

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR