Nyheter

2014-03-21

Uppåt och nedåt för danska häckfåglar(2)

Kanske snart även svensk häckfågel? Det går bra för skedstorken i Danmark. Foto: Anders Wirdheim

 

Ett innehållsrikt specialnummer av Dansk Ornitologisk Forenings Tidskrift (DOFT) redovisar läget för hotade och sällsynta häckfåglar i Danmark. Det är ett mycket ambitiöst arbete som bygger dels på ett projekt som kallas Datsy (Danmarks truede och sjældne ynglefugle) och dels på vanliga rapporter till DOF-basen, dvs. den danska motsvarigheten till Svalan. Totalt behandlas 68 arter varav några numera betraktas som utgångna ur den danska fågelfaunan.

 

Till stora delar är mönstret likt det vi ser i Sverige. Vadare och andra fåglar som häckar i öppna marker går kraftigt tillbaka medan bland annat rovfåglar ökar. En annan slutsats är att arter som har sin huvudsakliga utbredning sydost om Danmark minskar, medan det går bättre för arter som huvudsakligen finns åt sydväst. Exempelvis går det dåligt för vit stork, sommargylling och höksångare, varav den sistnämnda numera betraktas som utdöd. Däremot ökar skedstork, svarthuvad mås och vitstjärning blåhake. Av de arter som övervakats särskilt har 24 ökat medan 19 minskat och 23 varit förhållandevis stabila.

 

För oss svenskar kan det kanske vara av särskilt intresse att just vitstjärning blåhake och skedstork ökar, dessutom ganska markant. Om expansionen fortsätter kan båda förväntas ta steget över Öresund och Kattegatt till Sverige. Det har ju redan svarthakad buskskvätta gjort, en annan art som ökat kraftigt i Danmark.

 

Å andra sidan bör det bekymra svenska fågelskådare att det går dåligt även i Danmark för svartbent strandpipare och sommargylling. Båda dessa skulle kunna tänkas öka och expandera norrut i takt med att klimatet blir varmare, men så har alltså inte skett. I den svartbenta strandpiparens fall handlar det helt enkelt om att det numera inte finns tillräckligt med ostörda områden på stränderna.

 

Två danska ugglor som alltid röner intresse i Sverige är tornuggla och minervauggla. Den förstnämnda expanderade kraftigt åren fram till 2009, då man räknar med att det fanns nästan 500 par i Danmark. Men därefter kom två hårda vintrar 2009/20 och 2010/11 och slog ut cirka 90 procent av beståndet. Nu verkar det långsamt vara på väg upp igen, och man uppskattar att det 2012 häckade 60–70 par i landet. Någon ljusning för minervaugglan synes dock inte finnas. Fram till omkring 1970 ansågs den vara Danmarks talrikaste uggelart, men 2012 beräknades hela beståndet uppgå till enbart 38 par, samtliga på Jylland. Orsaken till tillbakagången är biotopförändringar. Minervaugglan vill ha ytor med kort vegetation nära boplatsen, och viss framgång har nåtts genom särskilda hävdinsatser.

 

(AW)

I ett 144 sidor tjock specielnummer av Dansk Ornitologisk Forenings Tidskrift redogörs i detalj för Danmarks hotade och sällsynta häckfåglar.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR