Nyheter

2013-10-09

Uppåt och neråt för kalfjällets fåglar(4)

Snösparven är en art vars utveckling i de svenska fjällen ger anledning till oro. Den har försvunnit från det inventeringsområde i Ammarnäs som presenteras i artikeln. Foto: John Larsen

I senaste numret av SOF:s tidskrift Ornis Svecica presenteras en mångårig studie av kalfjällets fågelliv. Den har utförts inom LUVRE-projektet i Ammarnäs och bestått av sex linjetaxeringar om totalt 90 km. Totalt har det genom åren inventerats 210 linjer, vilket innebär att inventerarna gått i runda tal 300 mil. Det är med andra ord ett mycket digert material och det visar på såväl positiva som negativa trender.

 

 

Studien inleddes 1972 och i artikeln redovisas resultatet av de 40 åren fram till och med 2011. Naturligtvis har det under denna långa tid förekommit tillfällen då inventeringar inte kunnat genomföras, men sammanlagt blev 210 och 240 möjliga inventeringslinjer genomförda (87,5 %). Under dessa turer registrerades samtliga sedda och hörda fåglar, oavsett avståndet från inventeraren.

 

Totalt registrerades under åren 83 arter, och man kunde notera en svag ökning av antalet arter under perioden (+ 6 arter på 40 år). I artikeln redovisas diagram och beståndstrender för de 38 arter som registrerades under minst hälften av de 40 åren. Av dessa 38 arter har 25 haft en positiv trend medan 13 haft en negativ. Vadare och änder är de två grupper som haft den mest positiva utvecklingen, men i båda fallen finns det arter vars utveckling ger anledning till oro.

 

Bland vadarna har exempelvis ljungpipare, småspov, större strandpipare, rödbena, gluttsnäppa och grönbena ökat, medan trenden är den motsatta för enkelbeckasin och brushane. Det finns enligt artikelförfattarna skäl att följa utvecklingen för de sistnämnda eftersom dessa tidigare minskat starkt i södra Sverige, där brushanen idag är i stort sett utgången som häckfågel.

 

När det gäller änderna finns en motsvarande negativ trend för svärta och bergand, som också minskat markant i antal och utbredning längre söderut (Östersjökusten). Däremot har alfågeln ökat kraftigt, något som antyder att fjällens alfåglar inte övervintrar i Östersjön utan snarare utanför Norges kust. Som bekant har antalet övervintrande alfåglar minskat kraftigt i Östersjön de senaste decennierna. Även kricka, bläsand och vigg har haft en ökande trend, något som kan ha haft samband med mildare vårar de senaste tio åren (särskilt april har blivit mildare).

 

Ängspiplärka, stenskvätta och lappsparv är tre tätting-arter som är talrika på kalfjället och som också har stabila numerärer. Det gäller även för blåhaken på kalfjället samtidigt som den dock minskar i antal i fjällbjörkskogen runt Ammarnäs. En tätting som i princip försvunnit från studieområdet under perioden är snösparv. Den registrerades regelbundet i början av perioden men har saknats flertalet år efter 1995. I det fallet kan det handla om att snösparven flyttat sin förekomst högre upp längs fjällsidorna. Men nedgången är, liksom för berglärkan, en varningssignal som bör följas upp med närmare studier.

 

Slutligen måste det sägas att svensk ornitologi är ett stort tack skyldig till Anders Enemar, Sören Svensson och alla andra som jobbat oförtrutet inom LUVRE-projektet runt Ammarnäs i flera decennier! Det material man samlat in är guld värt!

 

(AW)

Flera arter vadare har haft en positiv trend på kalfjället runt Ammarnäs, bl.a. ljungpiparen. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR