Nyheter

2015-01-21

Vårfåglarnas ankomst har tidigarelagts mera i södra Sverige än längre norrut(3)

Morkullan var en av de 14 arter som ingick i jämförelserna mellan vårfåglarnas ankomst runt det förra respektive runt det senaste sekelskiftet. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

 

Många fågelarter har tidigarelagt sin flyttning under de senaste decennierna, sannolikt i första hand beroende på klimatförändringar. Det har bland annat den standardiserade ringmärkningen vid Ottenby fågelstation visat. Men uppgifter om fåglarnas fenologi från perioder före den senaste tidens globala uppvärmning är knappa.

 

I det senaste numret av den miljövetenskapliga tidskriften Ambio presenteras en studie där en grupp svenska forskare analyserat äldre data från åren 1873–1917 och jämfört dessa med nuvarande förhållanden. Skillnaderna i ankomsttid visade sig vara större hos kortflyttande arter än hos långflyttande. Dessutom tyder resultaten på att förändringarna hos kortflyttande arter varit större i södra än i mellersta Sverige.

 

Historiska fenologidata är som sagt knappa, men i Sverige bedrevs ett organiserat fenologiprojekt från 1865 till 1951. Uppslutningen bakom projektet minskade dock ganska kraftigt en bit in på 1900-talet. Därför har man i den här studien använt sig av uppgifter under perioden 1873–1917 och endast från platser som omfattade tio års observationer eller mer. En annan begränsning av materialet är att det främst omfattar södra och mellersta Sverige. Av det skälet har man i denna studie enbart använt material från platser söder om 61°N. Trots dessa inskränkningar omfattar det historiska materialet drygt 15 770 ankomstdatum för 14 olika arter spridda på drygt 100 platser.

 

Bortsett från några tidiga rapporter på 1870-talet är detta historiska material tidigare inte publicerat. Av de 14 arterna kan åtta karaktäriseras som kort- eller medeldistansflyttare (Europa och Medelhavsområdet), medan sex är långflyttare (tropiska Afrika).

 

De historiska uppgifterna för de 14 arterna har jämförts med rapporterade ankomstdatum i Svalan (Artportalen) från åren 1984–2013. Även i detta fall användes endast data som omfattade tio år eller mera och enbart från platser söder om 61°N. Detta material kom ändå att omfatta drygt 85 000 observationer från nästan 5300 platser.

 

Under de nästan 100 år som gått mellan de båda perioderna har medeltemperaturen under månaderna mars–maj ökat såväl i södra som i mellersta Sverige (med 1,3–1,4 grader i södra Sverige och 1,7–1,9 grader i mellersta Sverige). Ökningen har således varit något större i de mellersta än i de södra delarna av landet. Samtidigt har de kortflyttande fåglarnas ankomstdatum tidigarelagts mera i Sydsverige än längre norrut. En tidigare vår har således hittills påverkat fåglarnas ankomst mera i södra än i mellersta Sverige. Detta antas främst bero på att de kortflyttande arterna förskjutit sina övervintringsområden norrut, närmare Sverige.

 

Artikeln, som presenterades i Ambio i början av året, finns att läsa här:

http://link.springer.com/article/10.1007/s13280-014-0600-1/fulltext.html

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR