Nyheter

2000-09-01

Referat från möte nr 1

Referat från möte nr 1 

SOF tillsatte under 2000 en särskild kommitté för att handlägga taxonomiska frågor (Taxonomikommittén, Tk), vilka tidigare hanterats av SOF:s Raritetskommitté. Kommitténs medlemmar utsågs till Per Alström, Björn Anderson (sekreterare), Staffan Bensch, Lars Larsson, Urban Olsson samt Lars Svensson. Den 21–22 april 2001 höll Tk ett konstituerande möte i SOF:s kansli i Stockholm och den 10–11 november hölls ytterligare ett möte i Glommen, vilka båda här kort refereras. 

Under första mötet beslutades om Tk:s målsättning, verksamhetens omfattning, strategi samt diskuterades övergripande principiella frågor som t ex kommunikationsstrategi och mötesstruktur. 

Tk:s övergripande målsättning är att för SOF:s räkning göra taxonomiska bedömningar när det gäller fåglar som regelmässigt förekommer inom Palearktis för att säkerställa en kontinuerligt uppdaterad lista över fågelarter inom nämnda område. 

Grundläggande principer för detta arbete är att taxonomin skall
* stå på en vetenskaplig grund. 
* sträva efter ett konsekvent tillämpande av artkriterier. 
* sträva efter internationell enighet, framförallt inom Europa. 
* vara kontinuerligt uppdaterad. 
* förankras hos SOF:s medlemmar. 
* motiveras i de fall som förändringar görs – alternativt inte görs. 

Tk skall: 

* Utföra taxonomiska bedömningar för taxa som förekommer regelbundet inom Palearktis (Europa, Nordafrika, Mellanöstern samt Asien söderut t.o.m. Himalaya). För att kunna göra relevanta bedömningar inom Palearktis skall global hänsyn tas. 
* Ha som utgångsläge för de taxonomiska bedömningarna ”Holarktis Fåglar” utgiven av SOF 1995. 
* Fastställa svensk nomenklatur i samband med taxonomiska förändringar, samt för vetenskaplig nomenklatur anvisa internationell standard (eller välja ett namn då fler är i bruk). 
* Fastställa ordningsföljd i artlistan i samband med taxonomiska förändringar. 

Artbegreppsproblematiken är central i en taxonomisk kommittés arbete. Artbegreppet har varit föremål för en långvarig och delvis hetsig debatt bland taxonomer och andra, och något slut på meningsmotsättningarna förefaller inte vara inom räckhåll. Inom kommittén finns företrädare för några av de dominerande konkurrerande artbegreppen. Kommitténs medlemmar anser att det med tanke på debatten är väsentligt att olika åsikter finns företrädda inom kommittén. De enskilda fall kommittén granskar kommer att bli föremål för diskussion 
där argument från olika synvinklar tillåts brytas mot varandra, men där konsensus eftersträvas i det slutgiltiga ställningstagandet. De kriterier besluten grundas på kommer därför att hämtas från olika vetenskapliga ståndpunkter som speglar de olika kommittémedlemmarnas skilda åsikter. 

Tk etablerade tidigt ett samarbete med AERC TAC [Association of European Rarities Committees, Taxonomic Advisory Committee] i syfte att söka enighet i taxonomiska bedömningar inom Europa samt utbyta information. Under ett AERC-möte i september 2001 beslöts dock att TAC skulle ändra struktur, bemanning och arbetsmetotodik. TAC skall nu ledas av en ordförande och bestå av delegater från var och en av de i Europa existerande taxonomiska kommittéerna, dvs Sverige, England, Frankrike, Holland och Tyskland. 

Tk beslutade i november att följa den av AERC fastställda metodiken i syfte att på sikt uppnå en enhetlig europeisk artlista. Under de två Tk-mötena diskuterades ett större antal taxonomiska förändringar som nu kommer att vara rekommendationer i det europeiska samarbetet. Om enighet inom AERC nås om en del föreslagna artuppdelningar, kommer dessa att utan onödig fördröjning införas i Sverige. 

En ledande princip för arbetet inom Tk när det gäller synen på artavgränsningar, och som Tk kommer att driva inom AERC, är att förändringar inte bör ske om man känner till att viktig forskning pågår och förväntas ge resultat inom rimlig tid. En annan princip är att isolerade förändringar i större komplex bör undvikas innan man har överblick och kunskap om alla eller åtminstone flertalet taxa. 

Nästa Tk-möte är planerat till början av mars 2002. 

Korrespondens till Taxonomikommittén ställs till sekreteraren bjorn.anderson@ericsson.com
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR