Nyheter

2002-07-01

Referat från möte nr 2

Möte med SOF:s Taxonomikommitté 2002-03-16 

SOF:s Taxonomikommitté (Tk) har haft ett möte den 16 mars i år i Stockholm. För bakgrund, syfte och arbetsmetodik hänvisas till tidigare mötesreferat (VF 8/2001). 

Tk består för närvarande av Per Alström, Björn Anderson, Lars Larsson, Urban Olsson och Lars Svensson. Staffan Bensch, tidigare ledamot av Tk, har på egen begäran valt att avgå. 

På mötet diskuterades samarbetet med den ombildade AERC TAC (Association of European Rarities Committees Taxonomic Advisory Committee), som av olika skäl ännu inte har börjat arbeta. Det är i dagsläget inte bestämt hur representationen skall se ut från samtliga övriga länders kommittéer, och därför har starten av det gemensamma arbetet försenats något. 

Tk har, i avvaktan på ett fungerande europeiskt samarbete, på eget initiativ diskuterat en serie förändringar i förhållande till nuvarande taxonomi, baserade på nyare forskningsrön samt en något modernare syn på det biologiska artbegreppet. Som utgångspunkt för dessa förändringar används ”Holarktis Fåglar, SOF:s officiella svenska namnlista med vetenskapliga och engelska namn” publicerad 1995. Förändringarna kommer att diskuteras inom AERC TAC så snart de övriga ländernas representation är klar. Målsättningen är att så snart som möjligt nå en överenskommelse om en enhetlig europeisk artlista och att denna ska kunna presenteras på nästa AERC-möte hösten 2003. 

Tk anser att det är en fördel om en enhetlig europeisk artlista kunde uppnås, och har därför som utgångspunkt att inte publicera förändringar utan att de är förankrade i AERC TAC. Skulle problemen inom AERC TAC bli långvariga eller bestå, eller visar sig europeisk enighet svår att uppnå, avser dock Tk att rekommendera SOF att införa vissa ändringar på den svenska listan. För att snabbt kunna publicera beslutade förändringar för SOF:s medlemmar, har Tk redan nu diskuterat potentiella svenska namn på ”nya” fågelarter som måste till när en art delas i två eller flera. 

Nästa möte hålls hösten 2002. Korrespondens till Tk ställs till sekreteraren, med adress bjorn.anderson@privat.utfors.se.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR