Välkommen till WOF!

Wermlands Ornitologiska Förening är en idéell sammanslutning vars mål är att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan i landskapet Värmland, samt att öka allmänhetens intresse för fåglar och fågelskådning.

 

 

Nyheter från WOF


2017-03-14

Glädjen att se fåglar

Föreläsningen hade temat Glädjen att se fåglar. Föreläsarna berättade om fågelskådning, egna fågelupplevelser, fågellokaler, fågelskydd etc. med hjälp av bilder och texter. Avslutningsvis hölls en fri frågestund gällande fåglar. Förhoppningsvis gick en del åhörare därifrån med nyfikenhet gällande fåglar, inspiration och kanske helt nya insikter vilket kan leda till fler intresserade.

 

30-40 personer lyssnade på föredraget som var ett samarbete mellan WOF, Naturskyddsföreningen i Värmland och Värmlands museum. I samband med föredraget annonserades vissa exkursioner som under våren kommer äga rum i Värmland.
2017-03-06

Årsmöte mm.

Årsmöte

26 mars kl 17 har Wermlands ornitologiska förening årsmöte.

Plats är Vinden, Gjuteriet Karlstad.

Efteråt blir det bildvisning från Costa Rica och sedan fika.

 

Värmlandsornitologen

Värmlandsornitologen är försenad och kommer troligen i april.

 

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften 2017 är 120 kronor.

 

För ungdomar (20 år eller yngre) är avgiften 40 kr. Avgiften för familje­med­lem­ (som inte erhåller VO) är 20 kr. Plusgirot är som vanligt 86 53 95-8. Tänk gärna på att frivilliga bidrag utöver medlemsavgiften betyder mycket för föreningens ekonomi.”

 

 


Kan vi få din e-postadress?

 

Vill du få e-post med aktuell information om exkursioner och andra föreningsaktiviteter? Skicka då ett mejl till medlem.wof@gmail.com så lägger vi till dig i vår sändlista.

 

 
   
 

 

   

 
2017-03-02

Vår

De senaste dagarna har vårfåglarna börjat anlända på allvar. Ett kännetecken för den första delen av våren är stora gås, svan, vip och lärkflockar. Tranorna brukar anlända i mängd lite senare men de första tranobservationerna i Värmland har redan gjorts.

Grå-, säd-, kanadagås och sångsvan dominerar men vid noggrant studerande kan även spetsbergs-, bläsgås och mindre sångsvan ibland bli funna. Ofta sällskapar flera arter gäss i större grupper men även de ovanligare arterna kan förekomma i egna flockar. 

Förutom de nyanlända flyttfåglarna är vissa övervintrare väldigt aktiva under mars. Ugglor och hackspettar exempelvis har bland de mest aktiva perioderna nu gällande revirhävdande. 
2017-02-02

Föredrag i vår

"Kroknäbbarnas tid- möten med svenska rovfåglar"

 

Vernissage på utställning, föredrag och bildvisning med fotografen Patrik Olofsson.

 

Värmlands Museum Lördag 25 februari kl. 13.


Utställningen tar sin utgångspunkt i Patrik Olofssons bok Kroknäbbarnas tid. En stor del utgörs av färgfoton från boken, kompletterade med korta texter. Det största avsnittet handlar om daglevande rovfåglar, en mindre del om ugglor. Hur jagar rovfåglar? Vad äter dom? Var bor dom? Hur är det med synen? Hur ser en ugglas öron ut och varför hör de så bra? Och var de inte nästan utrotade? Och hatade?


Fri entré till utställning och föredrag vernissagedagen kl. 13- 15. 

 

8 mars kl 18.00 Värmlands museum

Glädjen att se på fåglar!

- Var ser man dom hur kommer det sig att dom behöver värnas? 

Bildvisning och samtal med Lars-Ola Westerlund och Dan Mangsbo

 

Fågelskådningen blir allt vanligare i Sverige. Lars-Ola Westerlund och Dan Mangsbo har skådat fågel länge och sätter här pränt vad fågelglädje är för honom med hjälp av bilder och resonemang.

Allt är inte bara ljust i fågel-Sverige. Var är t.ex sånglärkan och storspoven som det var så mycket av förr? 

Vårfåglar, bra fågellokaler i närheten och vart och när man kan följa med föreningarna ut i vår, det utlovas också!

 

Fri entré till föredraget och utställningen ”Kroknäbbarnas tid” ( innan föredraget!) för medlemmar i Naturskyddsföreningen och Wermlands Ornitologiska förening. Övriga 80:-/ person

Samarr.  Naturskyddsföreningen, Wermlands Ornitologiska Förening, Värmlands museum.
2017-02-01

Resultat Vinterfåglar Inpå Knuten 2017

VIK har arrangerats sedan 2006, information om räkningen kan hittas i artikeln från 11 januari.

Topp tre nationellt bestod av samma arter som nästan alltid, nämligen Talgoxe, blåmes och pilfink där talgoxen är talrikast. Vissa arters förekomst mellan varierar stort beroende på födotillgången. Grönsiska, stjärtmes och sidensvans är tre arter vars resultat i år skilde sig rejält från fjolåret. Grönsiskan hamnade betydligt längre ner i listorna i år medans stjärtmes och sidensvans klättrade rejält. Sidensvans klättrade hela 15 placeringar från 19:e plats till 4:e!

 

Regionalt varierar topplistorna mer även om Talgoxe och blåmes brukar ligga i toppskiktet i de största delarna av landet. Variationerna beror mycket på miljöerna ser ut i landskapet, artsammansättningen blir ganska annorlunda i Skåne jämfört med Lappland av förklarliga skäl. Pilfinken som är mer knuten till öppna marker finns inte överhuvudtaget inte i alla delar av Sverige men är väldigt talrika i andra delar och därav blir högt placerad.

 

Värmland

I Värmland är topp 5 likadan både 2016 och 2017 nämligen

1. Talgoxe

2. Blåmes

3. Domherre

4. Pilfink

5. Gråsiska

Sidensvans, stjärtmes och grönsiska visar samma mönster i jämförelsen som nationellt. De skillnader som kan ses i listorna är exempelvis att gråsiskan är talrikare proportionerligt sätt i Värmland än nationellt där den de båda åren hamnade på plats 10 och 12. Jämförelsevis nationellt är Värmland ett relativt skogbeklätt landskap vilket kan urskiljas i att Domherre som har skogsanknytning är talrikare än Pilfinkarna.

Några mer udda arter som rapporterats i Värmland under räkningen 2017 är: vitryggig hackspett, turkduva, svarthätta, lavskrika, hämpling, strömstare, sävsparv
2017-01-11

Vinterfåglar Inpå knuten 27-30 januari

BirdLife Sverige har sedan 2006 arrangerat Vinterfåglar Inpå Knuten (VIK). Arrangemanget består av att frivilliga runtom i Sverige skriver upp vilka fåglar som besöker deras fågelbord under räkningshelgen och sedan skriver in detta i ett formulär på Bird Lifes Sveriges hemsida. Vem som helst kan rapportera oavsett ifall man är en väldigt aktiv fågelskådare eller enbart allmänt intresserad. Nivån på räknandet är upp till var och en. Det kan bestå av räknande en timma, en av de fyra räkningsdagarna eller tät bevakning hela helgen.

BirdLife sammanställer resultaten när räkningen är slut och räkningen kan även följas på hemsidan vartefter resultaten rapporteras in. En sammanfattad version skickas ut till rapportörerna men på hemsidan kan mer avancerade resultat som exempelvis landskapsvis letas upp för intresserade personer.

VIK har en egen hemsida där mer information kan hittas. Under tips och önskemål finns råd gällande hur räkningen kan göras. Formuläret, som öppnar 27 januari, finns också på sidan
2016-11-23

Vinterfågelräkningen

Svensk Fågeltaxering vid Lunds universitet genomför varje vinter Vinterfågelräkningen med hjälp av frivilliga fågelskådare. Metodiken är enkel, en rutt om 20 punkter räknas 1 (eller ifall man vill 2 alternativt 5) gånger varje vinter. Rutterna kan ligga varsomhelst och kan därmed bli en lite längre promenad längs i ett favoritområde. Vid nyår är det en del fågelskådare som vill fylla på årslistorna så varför inte passa på att göra lite nytta på samma gång.

På Svensk fågeltaxerings hemsida (se nedan) hittas mer information om metodiken och tips. Ingen föranmälan behöver göras för att genomföra inventering men ifall frågor finns ska man inte tveka att kontakta de ansvariga (kontaktuppgifter finns också på hemsidan).

www.fageltaxering.lu.se
2016-11-03

Vinter snart

November har anlänt och kylan likaså. Läge att ladda upp fågelmatningarna då snö väntas till helgen


2016-09-13

Nystart

Nystart för hemsidan med ny webbansvarig. Diverse saker kommer uppdateras den närmaste tiden. Ifall synpunkter/tips på saker att skriva om på hemsidan eller dylikt finns kontakta gärna webbansvarige (se styrelsen)

Aktiviteter

 

Arrangemang 2017

Onsdagen 8 mars kl. 18.00 "Glädjen att se på fåglar!- Var ser man dom och hur kommer det sig att dom behöver värnas?" Värmlands museum

Söndagen 26 mars kl. 17:00 Årsmöte Vinden, Gjuteriet Karlstad. Bildvisning från Costa Rica efteråt

Aktiviteter från SOF-BirdLife

Alfågel, Ladholmen, Värmlandsnäs sydspets. Foto: Daniel Hedenbo