Etiska regler

Allemansrätten är en självklar och vedertagen grund för alla svenskar. Den ger oss möjlighet röra oss fritt i naturen och uppleva allt fantastiskt som finns där. Som fågelintresserad har man ett extra stort ansvar eftersom man ofta har kunskaper som gör att man kommer närmare fåglarna. Hur man beter sig när man skådar fågel kan tyckas självklart för många, men det finns en hel del att tänka på. Dels hur man gör för att störa djurlivet på minsta möjliga sätt, men dels också hur man gör för att allmänheten ska få ett gott intryck av oss fågelskådare. Därför har SOF utarbetat Etiska regler för fågelskådare, regler som var och en alltid ska bära med oss i vårt medvetande. 
 

Här nedan följer ett antal rekommendationer från SOF om hur man bör bete sig vid fågelskådning: 

 

Fåglarnas väl skall komma i första hand

 

Antingen du är "vanlig" fågelskådare, fotograf, ringmärkare, spelar in läten, kryssar arter eller ägnar dig åt specialstudier, gäller det att fåglarna inte får komma till skada eller stressas i onödan. Fåglarnas tolerans mot störningar varierar mellan olika arter och olika årstider. Därför är det säkrast att all störning hålls på lägsta möjliga nivå. Att exempelvis spela upp fågelljud genom högtalare eller härma fågelläten bör således ske med eftertanke och respekt för fåglarna. Såväl fåglar som fågelskådare eller andra naturintresserade kan störas. I områden där många fågelskådare vistas, t.ex. vissa mellansvenska uggle- och hackspettsmarker, kan det vara olämpligt att över huvud taget använda uppspelningsutrustning.

 

Visa särskild hänsyn vid häckplatser

 

Lyssna efter varningsläten och uppehåll dig inte i närheten av en boplats så länge att häckningen riskeras. Välj inte rast- eller observationsplats så att en fågel hindras från att nå sin boplats. Fotografering av fåglar vid boet är trots gömslen nästan alltid en störning och bör undvikas.
 

Passera inte genom eller intill områden där kolonier med markhäckande fåglar finns. Du kan skada ägg eller ungar, inte bara genom tramp utan även genom att skrämma ungar och avslöja dem och äggen för predatorer. Vid regn och kyla liksom vid stark sol är ägg och ungar extra utsatta.
 

Om du upptäcker en häckning av en skyddsvärd art och bedömer att någon form av skydd behövs, kan du kontakta markägaren, SOF:s regionalförening eller Länsstyrelsen. I övrigt är det säkrast att inte avslöja häckningen för att undvika störningar. Besök inte kända häckningslokaler för rariteter om inte tillräckliga skyddsåtgärder har hunnit vidtas. Din närvaro kan avslöja häckningen för andra, och därigenom orsaka så många besök, att häckningen spolieras.

 

Visa omdöme när du hittar en raritet

 

Om du påträffar en sällsynt fågelart, bedöm omständigheterna mycket noga innan du berättar om fyndet för någon annan. Kommer fågeln att klara anstormningen av andra skådare? Kommer biotopen att ta skada? Kommer det att bli problem med markägaren? Följande punkter kan tjäna som stöd:

 

 • Du avgör själv om du vill släppa informationen vidare till andra skådare. Du har ansvaret. Självklart sprider du inte information som du fått i förtroende. 
 • Bedöm om fågeln, platsen och de närmaste omgivningarna klarar ett stort antal besökare på kort tid. Tänk på eventuella häckningar av andra arter i närheten. 
 • Behöver markägare och närboende informeras om den väntade invasionen? Betänk att en förklaring av situationen ofta skapar ett intresse och hjälpsamhet hos folk i stället för oro och aggression om en oväntad mängd människor dyker upp. 
 • Bedöm tillfartsvägar och parkeringsmöjligheter. Tänk på allemansrättens krav på extra hänsyn till markägare och väghållare när det gäller motorfordon. 
 • Behöver hänvisningsskyltar sättas upp?Sprid inte nyheten förrän alla förberedelser har vidtagits. Då skall informationen innehålla klara instruktioner om vilka regler som gäller på lokalen.Skåda/fotografera fågeln på sådant avstånd att den inte störs. 
 • Tänk på att många fler än du kan komma att besöka fågeln och att den sammanlagda stressen av alltför närgånget skådande kan leda till att fågeln far illa. 
 • Blunda aldrig för övertramp som görs av andra skådare! 
 • Föregå själv med gott exempel. Ingrip omedelbart när du ser andra bära sig illa åt!

 

 Respektera andra skådare

 

Det finns många olika sorters fågelskådare, från nybörjare till professionella och från kryssare till forskare. Respektera andra människors form av fågelskådning, så länge den inte påverkar fåglar, djur, växter eller människor negativt. Undvik att spela upp fågelläten i fält. Förutom att det kan störa fåglarna, kan det skapa irritation hos andra skådare som känner sig lurade när det visar sig att "slagugglan" de nyss hörde kom från en mp3-spelare. Hjälp gärna de skådare som har mindre erfarenhet än du med såväl fältbestämningstips som skådaretik.

 

Respektera allemansrätten

 

Allemansrätten ger dig möjlighet att skåda fågel i naturen, i skog och mark och på vatten, men du får inte:

 

 • passera över tomt eller nära intill ekonomibyggnader, uthus och båthus som ligger i anslutning till tomt
 • passera genom plantering eller trädgård, privata parker, plantskolor eller fröplantager, även om dessa ligger utanför tomt
 • passera genom fållor med betande djur så dessa blir störda
 • beträda åkrar mellan sådd och skörd, gå på slåttervallar eller kultiverade betesvallar under vegetationsperioden
 • beträda privat båtbrygga eller kajplats som ligger i anslutning till tomt

 

Markägaren har också rätt att köra bort dig från t.ex. skogsplanteringar med småplantor som kan skadas av tramp eller skidåkande vintertid. Du skall också hålla dig borta från pågående arbeten i skog och mark, inklusive arbetsbodar, redskap och maskiner. Markägaren har t.o.m. rätt att använda lindrigt våld för att freda sina ägor!

 

Håll bilen på vägen

 

Bilen ingår inte i allemansrätten! All körning i terräng med motorfordon är förbjuden på barmark. Parkering vid sidan av vägen får bara ske där marken inte skadas eller där markägaren inte hindras att komma fram med maskiner. Nedfarter till åkrar, infarter till skogsskiften och liknande småvägar får inte blockeras. Även hemmagjorda skyltar som förbjuder motorfordonstrafik är lagliga på enskilda vägar och måste respekteras.

 

Fånga inte fåglar utan tillstånd

 

Vilket syftet än är, får fångst av fågel med nät eller fällor endast utföras av person som utför fångst på uppdrag av Ringmärkningscentralen, Naturhistoriska Riksmuseet.

 

/Sveriges Ornitologiska Förening 

 

Ladda ner hela dokumentet 

KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR