Naturvårdsbränning

Många skogslevande arter är anpassade till bränder och en del har unika specialiseringar. Tallen har grov bark som skydd mot lågorna och barren växer högt upp i kronan. Det gör att tallar klarar sig väl i många bränder och generellt sett gynnas av brand. Bränder skapar också luckor i skogen och blottar ny mark, vilket ger lövträd möjlighet till föryngring.
 

Aspföryngring efter brand. Aspens frön gror allra bäst i bränd mark. Bränder är som regel till nytta för fågellivet på sikt, då många fågelarter äter insektslarver i den brända veden och bygger bo i asp. 
Foto: Jarmo Kukka.

 


Att anlägga en kontrollerad skogsbrand är komplicerat. Det krävs noggranna förberedelser, erfarenhet och gott om folk. För att lyckas gäller det att välja rätt tidpunkt och sedan ha tur med vädret. Före bränningen ska brandgator avverkas och vattenförsörjning för släckningen planeras.  Naturvårdsbränningar anläggs därför ofta i formellt skyddade skogsområden såsom naturreservat. Som privat skogsägare kan du ta initiativ till bildandet av ett naturvårdsavtal och få ekonomiskt stöd för att anlägga en brand.

Lämplig mark: Uddar, näs och andra områden som är naturligt avgränsade mot vatten eller fuktig mark. Dessa områden är lättare att isolera från omgivande skog, vilket gör brandens utveckling lättare att kontrollera. Störst nytta gör bränder i områden med en utpräglad brandhistorik, huvudsakligen tallskog.

 

Fåglar som gynnas: tjäder, nattskärra, korsnäbbar och en mängd fåglar som äter insektslarver i död ved, till exempel flera hackspettar

Ekonomi: Landsbygdsprogrammets stöd ”Bevara skogens mångfald” rymmer ett schablonstöd för naturvårdsbränning, vilket beräknas utifrån areal.

Mer info: Skogsstyrelsen, http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Blanketter/Landsbygdsprogrammet/Skogens-mangfald/

Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR