Skapa högstubbar och lågor av olika trädslag

Ett effektivt sätt att skapa högstubbar utan större merkostnad är att låta en skördare utföra åtgärden i samband med andra skogliga åtgärder. Det går också bra att skapa lägre högstubbar med motorsåg. I en sluttning skapar du lätt 1-2 meter höga stubbar genom att såga från ovansidan. 
 

De flesta högstubbarna har skapats vid slutavverkning. Det är dock klokt att tänka ut placeringen och välja ut kommande högstubbar tidigt i planeringen, gärna redan vid röjning. På certifierad mark är det regel att skapa ett visst antal högstubbar också vid gallring.

 
Högstubbar av asp på hygge intill asprik lövskog. Tänk på att skapa högstubbar av olika trädslag och i olika miljöer. Välj i första hand de trädslag som det finns gott om i beståndet, de sällsynta gör ju störst nytta i levande skick. Om du är i ett produktionsbestånd, väljer du produktionsträdslag. I NS-bestånd kan du välja andra, representativa trädslag för att öka variationen. Lämna gärna kvar toppen, särskilt vid kapning av grova lövträd. Foto: Jarmo Kukka.


Många organismer som lever i död ved har specifika krav vad gäller trädslag, solexponering och för hur trädet har dött. Du kan bidra till ökad mångfald genom en så enkel åtgärd som att skapa högstubbar av flera trädslag, både lövträd och barrträd. Generellt sett kan man säga att döda träd av ek, bok, tall, björk, al och gran gör störst nytta för fjärilar och skalbaggar. De flesta undersökta trädslag har dock några arter som är kopplade bara till just det trädslaget, och därför gör varje dött träd nytta för den biologiska mångfalden. Undvik dock att omvandla sällsynta trädslag till högstubbar.
 

Många svampar, mossor och lavar frodas i skuggiga och fuktiga miljöer. Vad gäller insekter är det däremot en generell regel att grova träd på soliga platser utvecklar en rikare och mer varierad insektsfauna än träd som står skuggigt. Därför är det klokt att lämna högstubbar både i öppna, solbelysta grupper och i skuggan, gärna vid vatten. 
 

Även liggande död ved är en bristvara i skogen, särskilt grova stammar av lövträd. När du skapar högstubbar av lövträd, kan du ge ett värdefullt tillskott till ekosystemet genom att lämna kvar toppen. Om du arbetar manuellt och har svårt att komma åt att skapa högstubbar, kan du i stället fälla några hela träd. Om du exempelvis har gott om asp eller ek på din fastighet, kan du successivt öka mängden död ved genom att lämna vindfällen eller fälla enstaka träd i samband med andra skogsåtgärder.

 

Lämplig mark: All mark. Välj representativa trädslag.

Fåglar som gynnas: hackspettar, entita, talltita, svartmes, tofsmes, trädkrypare stjärtmes? 

Ekonomi: Landsbygdsprogrammets stöd ”Bevara skogens mångfald” rymmer ett schablonstöd på 80 kr/träd för att skapa död ved.

Mer info: Skogsstyrelsen, http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Blanketter/Landsbygdsprogrammet/Skogens-mangfald/

Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR